OPINIÓ
7 novembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Justícia injusta

ANNA SERRANO
La justícia de l’Estat espa­nyol, posada en evidència a ulls del món

Rebre­gada monu­men­tal a la justícia espa­nyola. En un moment de màxim descrèdit, el Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans ha dic­ta­mi­nat que Arnaldo Otegi i qua­tre deman­dats més no van tenir un judici just a Espa­nya. L’Audi­en­cia Naci­o­nal va vio­lar l’arti­cle 6.1 del Con­veni Euro­peu de Drets Humans sobre l’accés “a un procés equi­ta­tiu” en el cas Bate­ra­gune, con­tra diver­sos mem­bres de l’esquerra abert­zale sota l’acu­sació d’inten­tar recons­truir Bata­suna seguint ordres d’ETA. Otegi va ser con­dem­nat a 10 anys de presó i 10 d’inha­bi­li­tació, que el Tri­bu­nal Suprem va rebai­xar a sis i mig. Va com­plir la pena i està en lli­ber­tat.

L’Audi­en­cia Naci­o­nal va dic­tar la sentència el 2011, el Tri­bu­nal Suprem la va revi­sar el 2012, i el Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans d’Estras­burg l’ha cen­su­rat el 2018. Sis anys més tard, i amb la con­demna com­plerta, dona la raó a Otegi, que va posar en dubte la impar­ci­a­li­tat de la jut­gessa que el va enviar a la presó. Una magis­trada que l’havia jut­jat amb ante­ri­o­ri­tat posant en evidència els seus pre­ju­di­cis i que hau­ria d’haver estat apar­tada, segons el TEDH. El Suprem i el Cons­ti­tu­ci­o­nal no ho van con­si­de­rar neces­sari ales­ho­res. La justícia injusta de l’Estat espa­nyol, en evidència a ulls del món. Ver­me­lla i aver­go­nyida, anys després. L’esquema es repe­tirà amb l’inde­pen­den­tisme català, no en tin­guin cap dubte. Tar­darà més o menys, però ho farà.