OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 7 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

No hi confiïs, Arnaldo!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
““Seducció democràtica” i “Espa­nya” encara és un oxímoron

Deia ahir Arnaldo Otegi, després de la sentència del Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans que li ha donat la raó con­si­de­rant que el seu no va ser un judici just (i en el qual, recor­dem-ho, el van con­dem­nar a sis anys i mig de presó), que espera que un dia l’Espa­nyol refle­xi­oni. “Espero que un dia l’Estat enten­gui que té per­fec­ta­ment el dret a defen­sar la uni­tat d’Espa­nya, però que només ho pot fer mit­jançant la seducció democràtica i no la força”, deia ahir un Otegi dur i con­tun­dent. Seducció democràtica? I Espa­nya? Em sap greu, Arnaldo, però malau­ra­da­ment a hores d’ara això encara és un oxímoron. No hi con­fio, jo, que la sentència del TEDH canviï res. No hi con­fio, que el cla­te­llot d’ahir de la justícia euro­pea (el nou cla­te­llot, perquè ja en por­ten uns quants), canviï gaire res. Han vist vostès, fins ara, quina ha estat la “seducció democràtica” que ha prac­ti­cat l’Estat amb els inde­pen­den­tis­tes cata­lans? Un cop de gar­rot. La sentència d’ahir és dura, molt dura. Perquè deixa clar, com recor­dava Otegi, que a Espa­nya hi ha tri­bu­nals que no són impar­ci­als i que, per tant, “són capaços de dic­tar sentències sabent que són sentències injus­tes”. En qual­se­vol altre lloc, la sentència euro­pea pro­vo­ca­ria un dal­ta­baix. I faria revi­sar algu­nes de les actu­a­ci­ons que s’han fet fins ara en casos com els de l’1-O. Vostès hi con­fien? Jo no. Ni con­fio en la “seducció democràtica” de l’Estat espa­nyol –ja vam que­dar prou seduïts l’1-O– ni crec que la sentència d’ahir s’inter­preti a Espa­nya –com demana Otegi– com “una lliçó a apren­dre”. Hi ha, a hores d’ara, uns quants tri­bu­nals euro­peus que ja s’han pro­nun­ciat pels fets de l’1-O, com són els de Bèlgica, els d’Ale­ma­nya i els d’Escòcia. Han vist vostès que en el relat d’acu­sació de la Fis­ca­lia o de l’Advo­ca­cia de l’Estat s’hi incor­pori cap referència? Res. Ni s’esmen­ten, en els relats, les deci­si­ons judi­ci­als euro­pees que ja s’han pres. S’igno­ren. Com s’igno­rarà ara la sentència d’Otegi. Com que no té efec­tes pràctics, l’igno­ra­ran. En pas­sa­ran olímpi­ca­ment. Dilluns, un grup d’euro­di­pu­tats van visi­tar els pre­sos i, en boca de José Bové, ho van dei­xar ben clar: “Els polítics cata­lans no tenen asse­gu­rat un judici just.” I ho sabem tots. No can­viarà res, Arnaldo. “Seducció democràtica”? Ha. Fa la sen­sació que no saben què és. Ni una cosa ni l’altra.