POLÍTICA
BARCELONA - 8 gener 2019 2.00 h

Aragonès rebutja l’espantall de la dreta

 El vicepresident condiciona el suport als pressupostos de Sánchez a la proposta de solució política que faci el socialista per al conflicte amb Catalunya

 Bonvehí espera una oferta “seriosa” de La Moncloa i amenaça de no deixar-los “ni tramitar”

EMILI BELLA - BARCELONA
Bon­vehí vol acor­dar amb ERC l’estratègia a seguir sobre els comp­tes

¿Exis­teix encara la pos­si­bi­li­tat que l’inde­pen­den­tisme doni suport als pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez? ERC diu que uti­lit­zar la por d’un retorn de “la dreta més reac­cionària” perquè el PDe­CAT i els repu­bli­cans donin suport als pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez no farà que l’inde­pen­den­tisme doni un xec en blanc al govern espa­nyol, segons va comu­ni­car ahir el vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, a l’exe­cu­tiu soci­a­lista. Per al número 2 del govern, Sánchez no ha expli­cat encara si vol seguir el camí de “des­fer la línia repres­siva” i tro­bar una solució política al con­flicte amb Cata­lu­nya.

“Encara no sabem què vol fer Pedro Sánchez. Depèn de la seva res­posta, pot­ser s’assem­bla molt al que pot fer la dreta reac­cionària i, per tant, a nosal­tres no ens interessa donar con­tinuïtat a l’esta­bi­li­tat del govern de l’Estat”, va obser­var en una entre­vista a TV3. “Hem posat les cadi­res al diàleg, però falta aca­bar-hi de posar la taula. La pre­dis­po­sició a par­lar és bona, però encara no ens ha expli­cat quina és la seva pro­posta, el seu pro­jecte”, va insis­tir.

Ara­gonès va adme­tre que no és el mateix Mari­ano Rajoy que Pedro Sánchez, i que per això el PDe­CAT i ERC van donar suport a la moció de cen­sura que va fer fora el popu­lar de La Mon­cloa, però troba a fal­tar “pas­sos enda­vant i movi­ments” en l’exe­cu­tiu soci­a­lista.

El PDe­CAT, per la seva banda, el con­sell naci­o­nal del qual va apro­var el 20 de desem­bre una reso­lució que espe­ci­fi­cava explícita­ment que vota­rien nega­ti­va­ment els pres­su­pos­tos men­tre hi hagi pre­sos polítics i exi­li­ats, va rei­te­rar ahir que, sense una oferta política “seri­osa”, el grup par­la­men­tari al Congrés votarà no als comp­tes. “Quan pre­sen­tin els pres­su­pos­tos, veu­rem si es creen les con­di­ci­ons. Si no, no els dei­xa­rem ni tra­mi­tar”, va afir­mar el pre­si­dent del PDe­CAT, David Bon­vehí, que va asse­gu­rar que el seu par­tit vol pac­tar amb el govern i el grup d’ERC a Madrid l’estratègia a seguir en relació amb la pre­sen­tació d’esme­nes a la tota­li­tat, després que abans que acabés l’any el dipu­tat i secre­tari d’orga­nit­zació, Fer­ran Bel, i Míriam Nogue­ras, número 2, també par­la­mentària a Madrid i afí a Car­les Puig­de­mont, aire­ges­sin les seves diferències. Bel s’incli­nava per no pre­sen­tar esme­nes i així donar oxi­gen a la nego­ci­ació entre els governs català i espa­nyol, men­tre que Nogue­ras ho des­car­tava.

Per fur­gar en les diferències que hi pugui haver a dins d’ERC i el PDe­CAT, Miquel Iceta va voler lle­gir en les parau­les d’Ara­gonès que no donar xecs en blanc “indica la pos­si­bi­li­tat de nego­ci­ació”. El pri­mer secre­tari del PSC perdrà “el res­pecte” al govern de la Gene­ra­li­tat si l’inde­pen­den­tisme no avala els números de Sánchez. Una vegada més, Iceta va uti­lit­zar l’espan­tall d’un even­tual govern del PP, Ciu­ta­dans i Vox que imposi un altre 155 per inten­tar fer can­viar de parer l’inde­pen­den­tisme.“Un govern que blo­queja uns comp­tes que donen més recur­sos no és un bon govern. És un mal exe­cu­tiu”, va sen­ten­ciar el soci­a­lista.

“Sánchez està dis­po­sat a entrar en l’inter­canvi de cro­mos amb els par­tits sepa­ra­tis­tes i apro­var els pres­su­pos­tos del procés a canvi de man­te­nir-se a La Mon­cloa un quart d’hora més”, va opi­nar el por­ta­veu de Ciu­ta­dans, Car­los Car­ri­zosa.

Cata­lu­nya en Comú va ins­tar Ara­gonès a repen­sar la seva nega­tiva a apu­jar els trams de l’IRPF a les ren­des més altes. “Si ERC vol demos­trar que no és la CDC del segle XXI, s’ha de com­pro­me­tre amb la fis­ca­li­tat justa i pro­gres­siva”, va aler­tar el por­ta­veu dels comuns, Joan Mena. I en relació amb la nego­ci­ació dels comp­tes de l’Estat, el va tor­nar a inter­pel·lar ERC afir­mant que és la seva “opor­tu­ni­tat” per demos­trar “si és una força pro­gres­sista dis­po­sada a bas­tir ali­an­ces àmplies no només a Cata­lu­nya, sinó arreu de l’Estat”.

Fàcil­ment la nego­ci­ació dels pres­su­pos­tos que es pugui pro­duir en les pròximes set­ma­nes s’enve­ri­narà amb el tras­llat dels pre­sos a Madrid per l’inici del judici de l’1-O. La por­ta­veu d’ERC, Marta Vilalta, va avançar que una sentència con­dem­natòria con­tra els líders inde­pen­den­tis­tes podria supo­sar “l’esto­cada defi­ni­tiva a la democràcia espa­nyola”, ja que podria “fer obrir els ulls a més gent encara, i no sols de Cata­lu­nya”, després de la sentència de l’Esta­tut i les por­res de l’1-O.

En aquest marc, Ara­gonès va par­lar de superar la legis­lació espa­nyola: “Les lleis actu­als vigents a l’Estat no són en cap cas el límit a l’horitzó polític del nos­tre país. El govern tre­ba­lla perquè la inde­pendència sigui una rea­li­tat al més aviat pos­si­ble i és evi­dent que això va més enllà de l’orde­na­ment jurídic cons­ti­tu­ci­o­nal. No podem limi­tar les nos­tres aspi­ra­ci­ons a l’orde­na­ment actual vigent.”

Depèn de la resposta [de Sánchez], potser s’assembla molt al que pot fer la dreta reaccionària
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN
Quan presentin els pressupostos, veurem si es creen les condicions. Si no, no els deixarem ni tramitar
David Bonvehí
PRESIDENT DEL PDECAT
[Que diguin que] no donaran xecs en blanc a ningú indica la possibilitat de negociació
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

Puigdemont i la cúpula del PDeCAT es reuniran dilluns

El PDeCAT replantejarà als seus associats l’encaix amb la Crida si el moviment impulsat per Carles Puigdemont es constitueix com a partit. La direcció neoconvergent esperarà, doncs, que passi el congrés fundacional del dia 26 per resoldre la qüestió de la doble militància. La cúpula del PDeCAT es desplaçarà dilluns fins a Waterloo per reunir-se amb el president a l’exili. Posteriorment, els dies 20 i 21 d’aquest mes, el grup parlamentari de Junts per Catalunya preveu reunir-se també amb Puigdemont a la Casa de la República, segons va avançar l’ACN.

D’altra banda, Marta Rovira assistirà de manera presencial a la primera reunió de l’executiva d’ERC d’enguany, que se celebrarà a Ginebra. La reunió tindrà lloc els pròxims dies. Rovira ja participa habitualment en les executives del partit mitjançant videoconferències, però serà el primer cop que ho farà presencialment des que es va exiliar, el març de l’any passat.