POLÍTICA
GIRONA - 8 gener 2019 2.00 h

Clam d’unió política i de pressió al carrer amb vista als judicis

 Els partits sobiranistes apel·len al retorn a l’estratègia conjunta davant dels gironins concentrats a la plaça del Vi

GEMMA BUSQUETS - GIRONA

La uni­tat és l’ori­gen de la força. La frase, man­lle­vada d’un filòsof xinès, la va des­ta­car, com a preàmbul de l’acte uni­tari d’ahir al ves­pre l’ Albert Para­reda , autor prolífic de lli­bres sobre pen­sa­ment i un dels impres­cin­di­bles en la con­cen­tració dels dilluns a la plaça del Vi con­vo­cada per Girona Vota. El reclam a la uni­tat política va ser la demanda ciu­ta­dana que més es va sen­tir davant de repre­sen­tants del PDe­CAT, la CUP i Esquerra.

L’advo­cada Marta Alsina , mem­bre de la Sin­di­ca­tura Elec­to­ral que el Par­la­ment va desig­nar per al referèndum de l’1-0, va recor­dar que la fis­ca­lia demana penes de dos anys i nou mesos de presó per a cada un dels cinc mem­bres de la sin­di­ca­tura.El minis­teri públic els acusa dels delic­tes de deso­bediència i d’usur­pació de fun­ci­ons. Alsina va insis­tir que van “garan­tir el dret fona­men­tal i democràtic que és votar”. Va fer un clam per recu­pe­rar l’espe­rit d’octu­bre amb vista als judi­cis: “No podem llençar la comunió que hi havia aquell 3 d’octu­bre.” Alsina va ins­tar els par­tits a recu­pe­rar l’estratègia.

L’advocada Marta Alzina demana q no es pot llençar la comunió del 3 d’octubre perquè vindran els judicis difícils d’afrontar. Concentració d. @GironaVota . Reclama estratègia als partits

Llegeix els altres tuits de l'usuari Gemma Busquets

Des de la CUP, el regi­dor gironí Lluc Sale­llas va rei­vin­di­car la neces­si­tat de mobi­lit­zació davant d’un judici polític amb les sentències dic­ta­des d’avant­sala. Sale­llas també va inter­pel·lar els ciu­ta­dans espa­nyols que es con­si­de­rin demòcra­tes per cri­dar-los a la mobi­lit­zació i crear així “una pressió insu­por­ta­ble”. En relació a la uni­tat política per defen­sar la República cata­lana, va posar d’exem­ple Girona. El sena­dor d’ERC i alcal­da­ble per Girona, Quim Ayats , també va insis­tir en el retorn a la uni­tat estratègica, i va tenir un record per Dolors Bassa al crit de “sem­pre amb tu”. Va agrair als con­cen­trats la rei­vin­di­cació set­ma­nal pel fet de “no nor­ma­lit­zar la cri­mi­na­lit­zació”. La regi­dora de CiU al con­sis­tori gironí Eva Palau també va agrair la tasca dels con­cen­trats. Va asse­nya­lar que “com a polítics cal tro­bar la uni­tat” que des de la ciu­ta­da­nia es reclama amb objec­tius con­crets. El crit de “Visca la República cata­lana” va cloure l’acte.

Avui he participat a l'acte de @GironaVota per reivindicar que davant un judici polític ens cal mobilització perquè no podem acceptar que les sentències les dictin d'avantsala. I sobretot dir que ho tornaríem i ho tornarem a fer. Gràcies a tothom qui cada dilluns ve a la plaça.

16 persones estan parlant sobre això

LES FRASES

No podem llençar la comunió del dia 3 d’octubre, perquè vindran els judicis difícils d’afrontar
Marta Alsina
ADVOCADA
Girona és un exemple a exportar per als que defensem la República catalana
Lluc Salellas
REGIDOR DE LA CUP A L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Com a polítics hem de trobar la unitat que reclameu amb objectius concrets
Eva Palau
REGIDORA CIU A L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Cal retornar a la unitat estratègica; compartir el camí i els objectius comuns
Quim Ayats
SENADOR D’ERC I ALCALDABLE PER A GIRONA