POLÍTICA
BARCELONA - 8 gener 2019 2.00 h

El Parlament cita pel 22 de gener els exconsellers empresonats

REDACCIÓ - BARCELONA

El 22 de gener és la data fixada ahir pel Par­la­ment per la com­pa­rei­xença dels excon­se­llers empre­so­nats a la comissió d’inves­ti­gació de l’apli­cació de l’arti­cle 155. Estan citats com a tes­ti­mo­nis: l’exvi­ce­pre­si­dent del govern Oriol Jun­que­ras i els excon­se­llers Jordi Turull, Raül Romeva, Joa­quim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. Els excon­se­llers, en presó pre­ven­tiva, podrien assis­tir pre­sen­ci­al­ment a la comissió amb una auto­rit­zació judi­cial, o per vide­o­con­ferència. A finals de mes, es pre­veu el seu tras­llat a una presó de Madrid pel judici al Suprem.

El 22 de gener se cele­brarà la pri­mera sessió de la comissió. A més, hi haurà les com­pa­rei­xen­ces de l’expre­si­dent del govern Car­les Puig­de­mont i del pre­si­dent i de l’expre­si­dent de l’exe­cu­tiu espa­nyol, Pedro Sánchez i Mari­ano Rajoy, sense data fixada. La comissió, cons­tituïda el 6 de novem­bre, ja ha rebut la nega­tiva a par­ti­ci­par-hi de Cs, que va dir que es volia “allar­gar el procés ”, i del PSC, que la va aban­do­nar just després de la sessió en què es van votar les com­pa­rei­xen­ces, i la van qua­li­fi­car “d’eina de pro­pa­ganda”. El PP no ha con­fir­mat la seva assistència o no a la pròxima sessió.