POLÍTICA
PERIODISTA - 8 gener 2019 2.00 h

OPINIÓ

La desunió política

LLUÍS FALGÀS - PERIODISTA

El procés judi­cial, el futur dels pres­su­pos­tos i les elec­ci­ons de maig cen­tren l’acti­vi­tat política en un moment en què la dreta està divi­dida; l’esquerra, també, i l’inde­pen­den­tisme, també. Es fan esforços d’unió perquè, desu­nits, els par­tits polítics són conei­xe­dors que difícil­ment arri­ba­ran a bon port i podran com­plir els seus objec­tius. L’inde­pen­den­tisme no es posa d’acord en qüesti­ons com ara la inves­ti­dura de Car­les Puig­de­mont nova­ment com a pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat. JxCat i ERC estan d’acord que no hi ha prou garan­tia jurídica per tirar enda­vant la inves­ti­dura. Les diferències rauen en el fet que JxCat vol­dria que la mesa i el pre­si­dent del Par­la­ment desobeïssin. Men­tres­tant, ERC es mos­tra més pru­dent i no vol més polítics a la presó. Aquest fet farà que la pica­ba­ra­lla entre els dos par­tits inde­pen­den­tis­tes con­tinuï oberta. Els soci­a­lis­tes i Podem tam­poc van alhora. Els sepa­ren els temes soci­als i com cal afron­tar el “pro­blema” català.

Desunió a les esquer­res i dins l’inde­pen­den­tisme. Tot i que les diferències més visi­bles es tro­ben dins la dreta espa­nyola amb l’ater­ratge de Vox. Des de fa gai­rebé trenta anys, pràcti­ca­ment tota la dreta espa­nyola anava elec­to­ral­ment ple­gada sota la sigla del Par­tit Popu­lar. Fet que prové de la suc­cessió fallida de Fraga Iri­barne per Hernández Mancha. Ales­ho­res van can­viar de nom. D’“aliança” a “par­tit”. Van voler trans­me­tre la sen­sació que el pro­jecte anava més enllà d’una sopa de sigles de peti­tes for­ma­ci­ons de demo­cra­ta­cris­ti­ans, libe­rals i con­ser­va­dors. José María Aznar va acon­se­guir esbor­rar Aliança Popu­lar, que era una fede­ració de set par­tits lide­rats per set exmi­nis­tres del fran­quisme ano­me­nats “els set magnífics”, i esde­ve­nir el líder de la dreta.

Aquesta set­mana s’haurà de veure a Anda­lu­sia qui­nes com­pli­ci­tats bas­teix la dreta.