OPINIÓ
8 gener 2019 2.00 h

DE REÜLL

El segon sexe

MARGA MORENO
Les dones, la immi­gració i Cata­lu­nya són els como­dins de l’extrema dreta

Tot­hom té dret a can­viar d’opinió. El mes­tre Joan Fus­ter deia que, si això ens pas­sava, seria el pri­mer que ens retrau­rien els nos­tres ene­mics. La mati­sació o la mutació d’un ide­ari com a fruit d’una reflexió o d’una experiència és una acti­tud no sols res­pec­ta­ble, sinó en molts casos enco­mi­a­ble. Ben dife­rent és el mer­ca­deig de les idees i de les posi­ci­ons polítiques per tal d’esgar­ra­par espais de poder. Aquests dies ho estem veient amb una de les pri­me­res incur­si­ons de l’extrema dreta al Par­la­ment andalús: la seva anda­nada con­tra la llei de violència de gènere. Sem­bla que les dones, jun­ta­ment amb la immi­gració i Cata­lu­nya, són els como­dins ide­als per a la nor­ma­lit­zació de l’extrema dreta a l’Estat. Per col·labo­rar en el relleu polític a Anda­lu­sia, Vox exi­geix muti­lar el con­tin­gut d’una llei que pro­te­geix ni més ni menys que la mei­tat de la població de la pit­jor expressió del mas­clisme. Doncs bé, els repre­sen­tants del Par­tit Popu­lar, àvids de pol­tro­nes i de cire­res per reme­nar, ja s’hi estan posant de cara. Un cop embas­tat el pacte amb Ciu­ta­dans, el secre­tari gene­ral del PP, Teo­doro García Egea, s’ha mos­trat obert a reta­llar la LIVG amb els postu­lats dels de San­ti­ago Abas­cal, perquè, segons asse­gura, “totes les lleis es poden millo­rar”. I per rema­tar el cop de cinisme, lamenta que aquest debat esti­gui, diu lite­ral­ment, “allu­nyant el focus d’allò que és real­ment impor­tant”. La seva arri­bada al poder, és clar.