POLÍTICA
BARCELONA - 8 gener 2019 2.00 h

Primer pas per recuperar les lleis suspeses pel TC

 L’executiu aprova la memòria per desencallar amb una nova llei el bloqueig en habitatge i pobresa energètica

J.A - BARCELONA

El govern de la Gene­ra­li­tat feia mesos que ho anun­ci­ava, la dar­rera vegada en boca del pre­si­dent Quim Torra, en el dis­curs de Cap d’Any, i avui en la reunió del Con­sell Exe­cu­tiu s’apro­varà la memòria pre­li­mi­nar per aca­bar apro­vant una llei òmni­bus al Par­la­ment que per­meti des­blo­que­jar, en una pri­mera tanda, una sèrie de lleis de caràcter social que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) ha anat sus­pe­nent o anul·lant, en alguns caos sense haver-hi sentència.

El vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, va expli­car ahir a TV3 que en cada cas les impug­na­ci­ons res­po­nen a “lògiques dife­rents” segons hi hagi sentència o no o pel fet que les lleis tin­gues­sin el suport del PSC al Par­la­ment i només fos el PP qui les hagués impug­nat. Per aquest motiu, les solu­ci­ons per evi­tar els entre­bancs jurídics també seran dife­rents en cada cas. El vice­pre­si­dent no va avançar qui­nes d’aques­tes lleis entra­rien en aquest pri­mer paquet de la memòria, però en va donar pis­tes en dei­xar clar que seran les que “afec­ten temes urgents en l’àmbit d’habi­tatge, de pobresa energètica i ambi­en­tal d’aquest país”, com ara les pros­pec­ci­ons per frac­tu­ració hidràulica (fracking).

Després que el TC acceptés a l’octu­bre el desis­ti­ment del govern espa­nyol al recurs con­tra la llei de sani­tat uni­ver­sal o que el Con­sell de Minis­tres aprovés deses­ti­mar par­ci­al­ment les inter­po­sa­des pel PP a les lleis del Par­la­ment 24/2015 i 4/2016 de mesu­res urgents per afron­tar l’emergència en l’àmbit de l’habi­tatge i la pobresa energètica, els ges­tos del PSOE no han tin­gut con­tinuïtat, mal­grat anun­ciar que s’estu­di­ava treure els recur­sos de les lleis per a la cre­ació de l’agència de pro­tecció social i la del canvi climàtic. Encara més, el soci­a­lista Miquel Iceta adver­tia ahir que si s’apro­va­ven de nou les lleis sense la nego­ci­ació amb l’Estat es podria caure “en el mateix error i el mateix blo­queig”.

Una moció al Par­la­ment impul­sada per la CUP ja va apro­var, el 5 de juliol pas­sat, ini­ciar els tràmits per recu­pe­rar una quin­zena d’aques­tes lleis i tex­tos nor­ma­tius, però el dipu­tat Vidal Ara­gonès recor­dava fa uns dies, després de l’anunci de Torra, que el ter­mini per pre­sen­tar el pla d’exe­cució ja s’havia esgo­tat, ja que era de 90 dies.

LA FRASE

Afecten temes urgents en l’àmbit d’habitatge, de pobresa energètica i ambiental
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN