POLÍTICA
BARCELONA - 8 març 2019 2.00 h

El Parlament investigarà els excessos de la monarquia

 JxCat espera que la nova comissió d’investigació esdevingui una “guillotina” que talli amb una nissaga de reis imposats per designis divins o dictatorials

 Cs demana a Sánchez que hi recorri al TC

EMILI BELLA - BARCELONA

Junts per Cata­lu­nya, ERC, els comuns i la CUP van apro­var ahir la cre­ació d’una comissió d’inves­ti­gació al Par­la­ment sobre la monar­quia espa­nyola amb l’opo­sició del tri­par­tit del 155. La cam­bra inda­garà sobre “les acti­vi­tats delic­ti­ves o irre­gu­lars de per­so­nes vin­cu­la­des amb la família reial, inclo­ses les des­ti­na­des a forçar el tras­llat del domi­cili social de bancs, grans empre­ses i mul­ti­na­ci­o­nals fora de Cata­lu­nya després de l’1-O”. També es vol posar llum als pre­sump­tes comp­tes irre­gu­lars de Joan Car­les I a Suïssa i a altres para­di­sos fis­cals a nom de ter­ce­res per­so­nes.

El vice­pre­si­dent pri­mer del Par­la­ment, Josep Costa (JxCat), espera que la comissió esde­vin­gui “la gui­llo­tina que talli amb una nis­saga de reis impo­sats per desig­nis divins o dic­ta­to­ri­als”. Per Costa, la ins­ti­tució sim­bo­litza la con­tinuïtat del deep state fran­quista, és un “xirin­guito des­co­mu­nal” i és caduca i anti­de­mocràtica, tal com va decla­rar el Par­la­ment, a part de ser la més mal valo­rada pels cata­lans, per sota de la Guàrdia Civil, “que ja té mèrit”. “Felip V va ser el pri­mer Borbó i Felip VI ha de ser el dar­rer”, va con­cloure Costa, que va avançar que dema­na­ran la com­pa­rei­xença de la pre­sumpta amant del rei emèrit Corinna zu Sayn-Witt­gens­tein i del comis­sari en cap de la cla­ve­guera, José Manuel Villa­rejo. D’una altra banda, el dipu­tat d’ERC Ruben Wagens­berg desitja que la comissió retrati una ins­ti­tució que és majo­ritària­ment rebut­jada per la ciu­ta­da­nia de Cata­lu­nya, “és pro­pera a l’extrema dreta, anacrònica, mas­clista, opaca i cor­rupta i, en la per­sona de Felip VI, addicta a exce­dir les seves atri­bu­ci­ons cons­ti­tu­ci­o­nals”. El repu­blicà va iro­nit­zar que la relació de la Casa del Rei amb l’extrema dreta “es trans­met per via suc­cessòria”, perquè la neboda del rei Vic­to­ria Fede­rica va assis­tir a un míting de Vox i el nebot Froilán va anar a la mani­fes­tació –“fatxa”, segons el PSOE– de la plaça de Colón de Madrid amb el con­sen­ti­ment de la monar­quia.

Lucas Ferro, dels comuns, també va denun­ciar la “cor­rupció” de la Casa del Rei tot recor­dant que “rege­ne­rar Espa­nya neces­sita polítiques valen­tes capa­ces de dur davant la justícia els qui per dret de classe i bres­sol van pen­sar que esta­ven per sobre de la llei”. “Atès que el Congrés no vol fer-ho, aquest Par­la­ment ha de tenir la dig­ni­tat i la decència d’inves­ti­gar la monar­quia”, va defen­sar el cupaire Car­les Riera.

Matías Alonso va ins­tar el pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, a por­tar el cas al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal perquè l’objecte d’inves­ti­gació exce­deix, segons ell, les atri­bu­ci­ons de la cam­bra. El dipu­tat de Ciu­ta­dans con­si­dera que la comissió és una “ven­jança” de l’inde­pen­den­tisme con­tra el rei pel seu dis­curs del 3-O. Des del PSC, Fer­ran Pedret va afir­mar que es crea la comissió per la pro­xi­mi­tat amb el 28-A i, igual que Cs, pensa que ultra­passa l’àmbit com­pe­ten­cial de la Gene­ra­li­tat i el Par­la­ment. Ale­jan­dro Fernández, del PP, creu que les millors democràcies són monar­quies par­la­mentàries.

LA FRASE

La monarquia no és democràtica, no ha estat mai votada per ningú, va ser decidida per Franco
Ruben Wagensberg
DIPUTAT D’ERC