POLÍTICA
BARCELONA - 8 març 2019 2.00 h

Junqueras serà el cap de llista d’ERC al Congrés

 El partit el presentarà a totes les eleccions mentre duri la repressió

 L’ALE el tria candidat a presidir la comissió

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

El pre­si­dent d’ERC, Oriol Jun­que­ras, serà el can­di­dat del par­tit a les elec­ci­ons espa­nyo­les del 28 d’abril. De fet, ho serà a les espa­nyo­les, a les euro­pees del 26 de maig, com ja s’havia fet públic fa mesos, i a totes les cites elec­to­rals que vin­guin en el futur men­tre duri la situ­ació de repressió dels pre­sos i exi­li­ats polítics. Així ho va anun­ciar ahir al ves­pre la por­ta­veu del par­tit, Marta Vilalta, un cop conclòs al mig­dia el procés intern d’obtenció d’avals, arran del qual Jun­que­ras ha estat l’únic que els ha pre­sen­tat per Bar­ce­lona. “És la millor manera de denun­ciar la situ­ació d’injustícia i retrocés democràtic en què estem; la democràcia par­larà altre cop, no es pot per­se­guir”, jus­ti­fi­cava.

Després que Joan Tardà ja anunciés que plega, Vilalta con­fir­mava que Gabriel Rufián també anirà a la llista i, amb el líder a la presó, serà “la cara visi­ble” al car­rer, i en cam­pa­nya. Evi­tava, això sí, acla­rir en quina posició –les llis­tes d’ERC són cre­ma­llera entre homes i dones–, i tam­poc avançava els can­di­dats que han rebut prou avals a Tar­ra­gona, Girona i Lleida. Les res­pec­ti­ves assem­blees ter­ri­to­ri­als aca­ba­ran de con­fec­ci­o­nar, aquests dies, les pro­pos­tes de llis­tes, on també entra­ran inde­pen­dents, i seran rati­fi­ca­des la set­mana que ve en un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari d’ERC.

Vilalta defensa que “tècni­ca­ment” no hi ha cap incom­pa­ti­bi­li­tat en el fet que Jun­que­ras sigui dipu­tat al Par­la­ment –per bé que ara suspès en estar pro­ces­sat per rebel·lió– i alhora can­di­dat a les elec­ci­ons al Congrés i a l’Euro­cam­bra. Una altra cosa és que no és pos­si­ble ocu­par tots tres escons alhora, fet que ERC ja pre­veu i que asse­gura que anirà “des­gra­nant” com ho resol en les pro­pe­res set­ma­nes. Si entrés al Congrés encara sense sentència en el judici, la mesa li hau­ria d’habi­li­tar un meca­nisme ex pro­fesso per votar, com ja va fer el Par­la­ment amb la vènia del jutge Lla­rena. L’objec­tiu prin­ci­pal, en tot cas, és dur la pro­testa per la situ­ació d’un pres polític al cor del màxim d’ins­ti­tu­ci­ons.

L’ALE, per una­ni­mi­tat

L’anunci va coin­ci­dir amb la pro­cla­mació, també ahir, del mateix Jun­que­ras, per una­ni­mi­tat en l’assem­blea gene­ral de l’Aliança Lliure Euro­pea (ALE, o EFA en anglès), el grup euro­peu on s’inte­gra ERC amb una qua­ran­tena més de par­tits, com a can­di­dat a relle­var Jean-Claude Juncker com a pre­si­dent de la Comissió Euro­pea, l’ano­me­nat Spit­zenkan­di­da­ten. Segons Jordi Solé, pre­si­dent de l’ALE, la can­di­da­tura, pre­sen­tada a la tarda a Brus­sel·les amb la número 2 a la llista d’ERC, Diana Riba, vol “visi­bi­lit­zar la repressió que hi ha a l’Estat espa­nyol” i posar de mani­fest “la regressió de drets fona­men­tals i de democràcia” a tota la UE. Segons ell, és una “bona estratègia” per “fer aflo­rar la injustícia” que faci gai­rebé 500 dies que Jun­que­ras és en presó pre­ven­tiva “per haver permès l’exer­cici del dret a l’auto­de­ter­mi­nació”, dret que uneix tots els mem­bres de l’ALE. Els can­di­dats d’altres grups són Man­fred Weber (Par­tit Popu­lar), Frans Tim­mer­mans (Soci­a­lis­tes), Ska Keller i Bas Eick­hout (Verds) i Jan Zah­ra­dil (Con­ser­va­dors i Refor­mis­tes). És el pri­mer cop que l’ALE, que ara forma grup amb els Verds, pre­senta Spit­zenkan­di­da­ten, figura no inclosa en els trac­tats però cre­ada tot just el 2014 pels grans grups per reforçar la legi­ti­mi­tat de les elec­ci­ons euro­pees.

LA FRASE

És la millor manera de combatre la situació d’injustícia i denunciar la situació d’excepcionalitat i repressió extrema
Marta Vilalta
PORTAVEU NACIONAL D’ERC