POLÍTICA
RIPOLLET - 8 abril 2019 2.00 h

Ábalos defensa que la identitat no es vota i alerta d’un 155 en altres territoris

 El ministre acusa el PP, Cs i Vox d’estar dirimint qui guanya les primàries de la dreta

 Batet culpa els populars de posar en perill la unitat d’Espanya

EMILI BELLA - RIPOLLET

El secre­tari d’orga­nit­zació del PSOE i minis­tre de Foment, José Luis Ábalos, va venir ahir a Cata­lu­nya a expli­car la seva par­ti­cu­lar visió sobre la iden­ti­tat i la sang, par­tint de la seva història per­so­nal, fill de pares de Conca, però nas­cut a València: “Arriba un pura sang i diu que jo no soc valencià del tot; haver nas­cut a València no em val, que no n’hi ha prou d’haver nas­cut a València, perquè sem­bla que la sang dels meus pares m’ha con­ta­mi­nat, i lla­vors deci­dei­xen d’on soc.” “Soc valencià amb sang de Conca”, va resol­dre.

Davant d’un audi­tori d’alguns cen­te­nars de per­so­nes a Ripo­llet (Vallès Occi­den­tal), Ábalos va car­re­gar con­tra un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació perquè la iden­ti­tat –espa­nyola– “no la deci­dei­xen els altres i no la voten els altres”. A con­ti­nu­ació el minis­tre ho va com­pa­rar amb l’ori­en­tació sexual, la religió, la cul­tura, les afi­ci­ons i els gus­tos: “Tot ho deci­dim nosal­tres, igual com també vam deci­dir ser soci­a­lis­tes, i a la resta els toca accep­tar-ho; no tole­rar-ho, accep­tar-ho, això és la democràcia.” “Cadascú té la seva iden­ti­tat, uns ter­ri­to­rial, altres sexual, ideològica o reli­gi­osa, però tots for­mem part d’un pro­jecte polític que hem deci­dit fer junts, que es diu Espa­nya”, va insis­tir al cos­tat de la minis­tra del PSC Merit­xell Batet i del pri­mer secre­tari dels soci­a­lis­tes cata­lans, Miquel Iceta.

El diri­gent soci­a­lista va obviar que el PSOE va ser un dels artífexs de l’apli­cació del 155 i va adver­tir la resta d’auto­no­mies de l’Estat que si gover­nen el PP, Ciu­ta­dans i Vox el faran exten­siu a altres ter­ri­to­ris, ja que plan­te­gen la recen­tra­lit­zació a tot l’Estat. “No estan pen­sant en Espa­nya, sinó en qui gua­nya les primàries de la dreta, par­len dels pro­ble­mes de la dreta, no hi ha ban­dera prou gran per poder repar­tir-se-la”, va deplo­rar.

La can­di­data Batet va acu­sar el PP de posar en perill la uni­tat d’Espa­nya. “José María Aznar quan va arri­bar al govern es va tro­bar un dipu­tat d’ERC al Congrés i quan en va mar­xar ens va dei­xar un pla Ibar­retxe i vuit dipu­tats d’ERC. Mari­ano Rajoy va venir amb un 23% d’inde­pen­den­tis­tes i va mar­xar amb el 47%. Però qui posa en perill la uni­tat d’Espa­nya? Qui no entén Espa­nya”, va res­pon­dre’s. La minis­tra de Política Ter­ri­to­rial també va par­lar de pobles “par­tits en dos” a Cata­lu­nya i va ver­si­o­nar la frase de Car­les Puig­de­mont “referèndum o referèndum” amb un “diàleg dins la llei o diàleg dins la llei”.

En una inter­venció breu, Iceta va cons­ta­tar que fa set anys que els soci­a­lis­tes no gua­nyen “una sola par­tida” i va cri­ti­car la cre­ació d’una àrea de segu­re­tat ins­ti­tu­ci­o­nal dins els Mos­sos per pro­te­gir el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, com té La Mon­cloa: “Fal­ten poli­cies als bar­ris i Quim Torra deci­deix crear-se una guàrdia per­so­nal”, va dir.

LES FRASES

La identitat no la decideixen els altres i no la voten els altres
José Luis Ábalos
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE
Rajoy va venir amb un 23% d’independentistes i va marxar amb el 47%. Qui posa en perill la unitat d’Espanya?
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC PER BARCELONA