POLÍTICA
BARCELONA - 8 abril 2019 2.00 h

“Cada vot serà imprescindible per enfortir els drets”

 Jordi Cuixart fa una crida a la mobilització en unes eleccions “marcades per un anticatalanisme visceral”

XAVI AGUILAR - BARCELONA

El pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, alerta que les elec­ci­ons del 28-A seran una cita clau “per enfor­tir el drets, les lli­ber­tats i l’auto­de­ter­mi­nació”, i per aquest motiu fa una crida a la par­ti­ci­pació: “Cada vot serà impres­cin­di­ble.” En una carta als socis de l’enti­tat escrita durant les llar­gues ses­si­ons del judici al Tri­bu­nal Suprem, Cui­xart cons­tata que som a les por­tes d’unes elec­ci­ons espa­nyo­les “mar­ca­des per l’anti­ca­ta­la­nisme vis­ce­ral”, i també lamenta que el pano­rama no és gaire espe­rançador, amb “una dreta cada cop més extrema que com­pe­teix amb el fei­xisme i un PSOE acom­ple­xat incapaç de com­ba­tre’l”.

En la mis­siva, Cui­xart també es refe­reix al judici de l’1-O negant que sigui “exac­ta­ment” un judici farsa. “És un judici polític d’estat. Sota l’apa­rença d’impar­ci­a­li­tat i justícia, està per­fec­ta­ment orques­trat i pla­ni­fi­cat per con­so­li­dar una doc­trina judi­cial on la dis­sidència política, social i cul­tu­ral quedi neu­tra­lit­zada. Una cerimònia plena de pom­po­si­tat, gens banal ni casual, el resul­tat de la qual mar­carà el nos­tre esde­ve­ni­dor col·lec­tiu”, refle­xi­ona.

Cui­xart cons­tata que el judici “qüesti­ona sis­temàtica­ment l’exer­cici de drets fona­men­tals”, però tot i això asse­gura que no sent odi ni s’afe­bleix. “Al con­trari, escol­tar-los ens rea­firma amb tots i cadas­cun dels actes que estem duent a terme. Perquè l’absurd abso­lut només es pot vèncer des de la coherència més des­a­com­ple­xada”, escriu.

El pre­si­dent d’Òmnium també denun­cia la volun­tat d’il·lega­lit­zar l’acció política i la deso­bediència civil, “una eina històrica de trans­for­mació social” i la impu­ni­tat que envolta l’extrema dreta, tot i els actes vio­lent, con­tra­po­sada a la repressió i les pre­sons pro­vi­si­o­nals per als con­tra­ris al fei­xisme.

LA FRASE

L’Estat converteix les víctimes en botxins i les deshumanitza per justificar la violència policial
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Intimidació a un mosso testimoni

Albert Donaire, coordinador de Mossos per la República i testimoni del judici al procés, va denunciar ahir que un grup d’ultres espanyolistes van dur a terme una acció intimidatòria a casa seva dissabte a la nit. Segons es pot veure en un vídeo que ell mateix va penjar a Twitter, diverses persones van deixar davant de la porta del seu edifici un vàter amb l’estelada a dins envoltat de llaços grocs que prèviament havien retirat de diferents carrers. Aquest és el mateix procediment que es va utilitzar el cap de setmana passat amb l’alcalde de Vilassar de Mar, si bé en aquesta ocasió els autors també van escriure en el vàter missatges homòfobs i al·lusions a la seva pròxima declaració en el judici del procés al Tribunal Suprem. Donaire va escriure a la mateixa xarxa social que “malgrat les intimidacions i els insults” declararà “sense por en el judici farsa” i va recordar als autors que l’intent de coacció previ a la declaració a un testimoni d’un judici és un delicte.