OPINIÓ
8 abril 2019 2.00 h

KEEP CALM

Qui guanyarà?

LLUÍS FALGÀS
Par­lant amb els par­tits es detecta que els és difícil con­tro­lar l’indecís i el que passi en les dar­re­res hores

Vamos a ganar, pero no sabe­mos quiénes.” Es una frase de Pío Caba­ni­llas (pare) a la sor­tida d’un congrés a Palma. Es va pro­duir a la fi de la UCD, que final­ment i des d’aquell con­clave va que­dar des­tros­sada de dalt a baix. Amb lleu­ge­res vari­ants, la frase de l’exmi­nis­tre fran­quista i de la UCD s’ha fet ser­vir quan hi ha un alt grau d’inde­ci­sos. Fet que està pas­sant de cares a les elec­ci­ons gene­rals con­vo­ca­des per al 28 d’abril. Val a dir que en aques­tes elec­ci­ons con­cre­tes les empre­ses d’enques­tes filen molt prim en els seus pronòstics. En les dar­re­res elec­ci­ons gene­rals va haver-hi impor­tants fra­cas­sos demoscòpics. El 2015 van fer sus­pensió de paga­ments dues empre­ses impor­tants d’àmbit esta­tal d’enques­tes per haver equi­vo­cat el resul­tat. Les empre­ses públi­ques cata­lana (CEO) i esta­tal (CIS) man­te­nen les seves enques­tes i amb­dues dis­po­sen de bons pres­su­pos­tos per fer-les. Això fa que siguin les més fia­bles, mal­grat que cal estar sem­pre molt atents a les seves res­pec­ti­ves cui­nes.

En la cam­pa­nya d’aques­tes elec­ci­ons gene­rals no s’ompli­ran pla­ces de braus. –a Cata­lu­nya pràcti­ca­ment han des­a­pa­re­gut–. Difícil serà, en el cas que algun par­tit s’atre­veixi a omplir pave­llons d’esports. No hi ha pro­gra­mats mul­ti­tu­di­na­ris actes de públic elec­to­rals. Men­tres­tant, curi­o­sa­ment els debats i actes tele­vi­sats estant aug­men­tant nota­ble­ment l’audiència. Pode­mos i Vox són exem­ples del feno­men tele­vi­siu. El líder de Pode­mos, Pablo Igle­sias, ho va cla­var en una entre­vista: “Encara que Pode­mos no només s’expli­qui per tele­visió, Pode­mos no s’explica sense la tele­visió.” A Vox li fan la publi­ci­tat la majo­ria de ter­tu­li­ans par­lant de la for­mació ultra. El seu líder, San­ti­ago Abas­cal, parla poc. Li va bé que par­lin d’ell encara que sigui mala­ment.

Sovint en cer­cles d’amics sento dir: “No sé què votar.” No és fàcil acon­se­llar davant la con­fusió que estan gene­rant alguns mis­sat­ges elec­to­rals i davant la forta influència que pot tenir el debat tele­vi­sat. Par­lant amb els par­tits polítics es detecta que els és difícil con­tro­lar el vot de l’indecís i sobre­tot allò que pugui pas­sar en les dar­re­res hores. Tots volen gua­nyar sense saber qui. Hi ha el temor de més d’un de ser can­di­dat a la der­rota.