OPINIÓ
8 abril 2019 2.00 h

LA GALERIA

François Calvet

JOSEP M. LOSTE
Con­si­dero extre­mada ment posi­tiu el mani­fest de 41 sena­dors de l’Estat francès a favor de la democràcia a casa nos­tra i con­tra la repressió

Ben­vol­guts lec­tors; en les dar­re­res set­ma­nes hem cop­sat com les decla­ra­ci­ons i reso­lu­ci­ons –d’ins­ti­tu­ci­ons diver­ses– a favor del res­pecte a la democràcia i els drets fona­men­tals a Cata­lu­nya i en con­tra de la repressió i la manca d’inde­pendència judi­cial per part de l’Estat espa­nyol en relació amb Cata­lu­nya, s’estan mul­ti­pli­cant arreu d’Europa; des de les decla­ra­ci­ons con­tun­dents del pre­si­dent del Par­la­ment de Flan­des, el Sr. Peu­mans, fins a la reso­lució apro­vada, fa uns dies, per la impor­tant regió ita­li­ana del Pie­mont estan posant molt nerviós el cap de la diplomàcia espa­nyola (encara que en el cas de Bor­rell hauríem de par­lar d’anti­di­plomàcia). Doncs bé, crec, con­si­dero, que és extre­ma­da­ment posi­tiu que a l’Estat francès –l’Estat més cen­tra­lista d’Europa, tot i que és molt més democràtic que l’Estat espa­nyol– 41 sena­dors (a instància del mem­bre de la cam­bra alta fran­cesa en repre­sen­tació de la Cata­lu­nya del Nord François Cal­vet) hagin tirat enda­vant un mani­fest, diàfan, democràtic i impla­ca­ble, a favor de la democràcia a casa nos­tra i en con­tra de la repressió.

François Cal­vet, natu­ral de la Guin­gueta d’Ix, exbat­lle del Soler i actu­al­ment sena­dor en repre­sen­tació de la Cata­lu­nya del Nord a París, ha estat el més impor­tant impul­sor d’aquest mani­fest de 41 que ha tin­gut una gran força moral i mediàtica per a Cata­lu­nya. El sena­dor Cal­vet no s’explica les reac­ci­ons furi­bun­des i foras­se­nya­des, no només de la diplomàcia espa­nyola, sinó també direc­ta­ment del poder judi­cial, posant clara­ment en evidència la manca de divisió de poders a l’Estat espa­nyol. El sena­dor François Cal­vet, un con­ser­va­dor mode­rat, pro­fun­da­ment demòcrata i euro­pe­ista (que n’apren­guin el PP i Cs) expressa, vol expres­sar, amb aquest mani­fest una cata­la­ni­tat plena, amb molt de sen­tit comú i, sobre­tot, amb molta volun­tat política. No hi ha cap dubte que mos­trar-se públi­ca­ment a favor de la democràcia cata­lana i la medi­ació/nego­ci­ació euro­pea i en con­tra de la repressió espa­nyola és quel­com de sen­tit comú –és l’euro­pe­isme de debò en estat pur–; encara que con­si­dero que la clau de volta, dels greus pro­ble­mes de Cata­lu­nya, Espa­nya i, sobre­tot, Europa, que expressa/defi­neix molt bé el sena­dor Cal­vet, és quan diu: “Els governs cen­tra­lis­tes estan matant la Unió Euro­pea i fan pujar els popu­lis­mes.” Una veri­tat com una casa de pagès, que s’escolta molt poc a Madrid, a París o a Brus­sel·les.