POLÍTICA
BARCELONA - 8 abril 2019 2.00 h

Pascal planteja un partit no “subordinat” a Puigdemont

 L’excoordinadora general del PDeCAT defensa que no es pot governar Catalunya des de Waterloo

 El president retreu a la senadora que “passegi el seu dolor pels diaris” i faci política en reservats de Madrid

EMILI BELLA - BARCELONA

La sena­dora i exco­or­di­na­dora gene­ral del PDe­CAT, Marta Pas­cal, obre la porta a la cre­ació d’un nou par­tit: “Podria ser una opció. I unes futu­res elec­ci­ons al Par­la­ment, un horitzó de tre­ball.” En una entre­vista ahir a La Van­guar­dia, Pas­cal con­si­dera que una part de l’elec­to­rat tra­di­ci­o­nal con­ver­gent se sent “orfe” política­ment, que “ha arri­bat el moment d’actuar” i car­rega con­tra el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat a l’exili, Car­les Puig­de­mont: “Cata­lu­nya no es pot diri­gir des de Water­loo ni es pot regir des de l’emo­ti­vi­tat des­bor­dada i l’anti­política.”

La sena­dora enu­mera les dis­crepàncies que ha tin­gut amb Puig­de­mont, com ara en la moció de cen­sura a Mari­ano Rajoy. Asse­gura que el pre­si­dent no volia inves­tir Pedro Sánchez –“Puig­de­mont estava fred”– i pre­fe­ria man­te­nir un esce­nari de forta con­fron­tació. D’altra banda, Pas­cal era par­tidària de con­vo­car elec­ci­ons el tur­bu­lent octu­bre del 2017 i contrària a la renúncia d’Artur Mas el gener del 2016. “No hau­ria d’haver cedit a la pressió de la CUP i a la pressió de les per­so­nes que el van mala­con­se­llar perquè s’apartés. Hauríem d’haver estat més clars. No es pot per­dre la iden­ti­tat”, con­clou. Pas­cal con­si­dera que el PDe­CAT es va dei­xar des­di­bui­xar i veu com “un error” pre­ten­dre una Cata­lu­nya “guiada per con­trol remot”. Tam­poc no s’està de cri­ti­car el seu antic tàndem a la direcció del par­tit: “Dis­crepo de la sub­or­di­nació de David Bon­vehí.”

En qual­se­vol cas, afirma que manté un con­tacte sovin­te­jat amb Mas, però no con­creta si vol­dria que tornés a la pri­mera línia política (quan expiri la con­demna per inha­bi­li­tació pel 9-N). “La recu­pe­ració de l’espai que jo defenso ha de ser un esforç com­par­tit per diver­ses gene­ra­ci­ons”, explica.

Puig­de­mont va retreure a Pas­cal, sense esmen­tar-la direc­ta­ment, que “pas­segi el seu dolor pels dia­ris”. La sena­dora no figura en cap llista de Junts per Cata­lu­nya per al 28-A, tot i que va ser esco­llida com a can­di­data del PDe­CAT a Osona per al Congrés. En l’assem­blea del par­tit del juliol pas­sat, va ple­gar de la direcció perquè no dis­po­sava de la “con­fiança” de Puig­de­mont, en parau­les seves. “Els pre­sos tin­drien motius més que com­pren­si­bles per dei­xar-se endur per sen­ti­ments nega­tius i, en canvi, lluny d’anar pas­se­jant el seu dolor pels dia­ris, donen una lliçó de dig­ni­tat històrica”, va etzi­bar Puig­de­mont per vide­o­con­ferència en un acte de JxCat a Girona. En aquest sen­tit, va cen­su­rar els qui fan política “des de la como­di­tat de les tau­les dels reser­vats de res­tau­rants de Madrid”. Pas­cal va ofe­rir l’entre­vista a la cafe­te­ria d’un antic hotel de la capi­tal espa­nyola.

El cap de llista per a les elec­ci­ons al Par­la­ment Euro­peu i impul­sor de la Crida Naci­o­nal per la República va rei­vin­di­car JxCat davant dels qui advo­quen “per la política de sem­pre” dins de l’inde­pen­den­tisme.

LES FRASES

Catalunya no es pot dirigir des de Waterloo ni es pot regir des de l’emotivitat desbordada
Marta Pascal
EXCOORDINADORA GENERAL PDECAT
Els presos, lluny d’anar passejant el seu dolor pels diaris, donen una lliçó de dignitat històrica
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Citen Forn com a president de mesa

Quim Forn ha demanat sortir de la presó per fer de president d’una mesa electoral del 28-A, després d’haver rebut dimecres la citació de la junta electoral. “El que és surrealista és la situació, no això, perquè el Joaquim té els drets i deures polítics intactes. No està jutjat, és un ciutadà normal. I això és un sorteig aleatori”, va explicar la parella de l’exconseller d’Interior, Laura Masvidal, en una entrevista ahir a RAC 1. Els tribunals han rebutjat sistemàticament totes les seves peticions de sortir de la presó preventiva. “Anem demanant llibertat cada pocs dies perquè el jutge Manuel Marchena ho tingui sobre la taula. A veure si un dia, dormint, li ve la llum i els la vol donar”, va afegir-hi.