POLÍTICA
GIRONA - 8 abril 2019 2.00 h

Puigdemont ‘torna’ al jardí

 La veu del president a l’exili es torna a sentir als Jardins de la Infància de Girona, on va viure, i on ahir JxCat va presentar els candidats a les eleccions

 L’exalcalde es compromet que no faran “la política de sempre”

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

Junts per Cata­lu­nya (JxCat) va fer ahir l’acte de pre­sen­tació dels can­di­dats a les elec­ci­ons del Senat, Congrés i als muni­ci­pis de les comar­ques giro­ni­nes. El lloc triat va ser els Jar­dins de la Infància de Girona. Just al davant d’on el pre­si­dent a l’exili Car­les Puig­de­mont vivia en un pis, davant del parc infan­til on jugava amb les seves filles. “Desitjo fer­vo­ro­sa­ment tor­nar a jugar en aquest indret tan entra­nya­ble com són els Jar­dins de la Infància, que tant ens com­mou des de 1.300 quilòmetres de distància”, va asse­gu­rar ahir Puig­de­mont des de la Casa de la República, a Water­loo, a través de vide­o­con­ferència. Aquests jar­dins també estan vin­cu­lats al peri­o­dista, escrip­tor, his­to­ri­a­dor i polític Car­les Rahola, afu­se­llat fa 80 anys per les tro­pes fran­quis­tes. Un indret també de resistència de la soci­e­tat civil, ja que hi ha un refugi anti­a­eri on la ciu­ta­da­nia es pro­te­gia quan la ciu­tat era bom­bar­de­jada per les tro­pes fei­xis­tes ita­li­a­nes. “És un espai de memòria per­so­nal, col·lec­tiva, gene­ra­ci­o­nal, que ens donen l’excusa prin­ci­pal del perquè fem política en temps de difi­cul­tats.” “Que tota aquesta lluita con­tra el fei­xisme no quedi en va; per això fem política”, asse­nyala Puig­de­mont, que alerta que des de “la política de la como­di­tat, als cata­lans no ens han res­pec­tat”. “S’han pen­sat que ens podien com­prar perquè tot con­tinuï igual, però no és així”, afirma. “JxCat els molesta, i la nos­tra veu s’ha de sen­tir més clara; si som forts ens farem sen­tir a Madrid, als ajun­ta­ments, a Europa”, pro­posa el pre­si­dent a l’exili: “Trans­for­ma­rem les inco­mo­di­tats en opor­tu­ni­tats de futur.” “Ens com­pro­me­tem a fer política, però no la política de sem­pre, perquè no fun­ci­ona”, va con­cloure.

El dis­curs de Car­les Puig­de­mont va cloure un acte en què van inter­ve­nir els can­di­dats de JxCat. Entre ells, l’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas, que va aler­tar que en aquest cicle elec­to­ral “ens juguem el futur del nos­tre país” i va asse­gu­rar que la inde­pendència “és l’única solució”. El politòleg i escrip­tor Ramón Cota­relo, número 6 de la can­di­da­tura al Congrés per Girona, també va inter­ve­nir en l’acte i va dir que JxCat és “la llista del pre­si­dent i la llista gua­nya­dora”. “Tenim mol­tes raons, però n’hi ha cinc de molt sen­zi­lles que les poden enten­dre fins i tot els nens amb les cinc vocals: a, d’acció; e, d’eficàcia; i, d’inde­pendència; o, d’opo­sició al Congrés, i u, d’uni­tat.” Al seu torn, l’advo­cat Jaume-Alonso Cue­vi­llas, cap de llista per Girona al Congrés, afirma que van a Madrid a “nego­ciar l’èxit, que vol dir sor­tida en anglès i el con­trari de fracàs en català”. Qui també va mos­trar una gran enyo­rança per Girona és l’empre­sari Josep Maria Mata­mala, que diu que va accep­tar ser cap de llista de JxCat al Senat perquè serà “la veu de l’exili”. “Quan arribi al Senat veu­ran la imatge del pre­si­dent, dels exi­li­ats, dels pre­sos; quan parli, m’hau­ran d’escol­tar”, va con­cloure.