POLÍTICA
BARCELONA - 8 abril 2019 2.00 h

Un 60% dels votants del PSC, favorables al dret a decidir

 Un 70% dels quals volen una república, i el CEO detecta fins i tot bosses superiors al 40% d’electors del PP i Cs que acceptarien un referèndum

 ERC és el partit amb el vot més fidel, seguit del PSC, i el PP i Cs són els que tenen més fugues

ÒSCAR PALAU - BARCELONA
Un 24% d’elec­tors de CDC ara podrien votar ERC, i el PSC rep vots d’ECP i Cs

Un 59,9% dels votants del PSC estan molt (25,6%) o bas­tant d’acord (34,3%) amb l’enun­ciat que els cata­lans tenen dret a deci­dir el seu futur com a país votant en un referèndum. O, el que ve a ser el mateix, cre­uen que Cata­lu­nya té dret a l’auto­de­ter­mi­nació, a diferència del que defensa la línia del par­tit, més enllà d’alguna decla­ració ambi­gua i de seguida rec­ti­fi­cada del pri­mer secre­tari, Miquel Iceta. De fet, tan sols un 30,3% dels votants soci­a­lis­tes s’opo­sen, com fa l’apa­rell, al dret a deci­dir. És una altra de les suco­ses con­clu­si­ons que s’extre­uen d’una anàlisi més pro­funda, pel que fa al com­por­ta­ment dels votants, de les dades del baròmetre de març del Cen­tre d’Estu­dis d’Opinió, que es va pre­sen­tar diven­dres. De fet, la defensa d’un referèndum, que en con­junt arriba al 78,7% dels enques­tats, és tan trans­ver­sal que també té un suport nota­ble entre els elec­tors cata­lans de for­ces que hi són tan bel·lige­rants com el PP (44,5%) i Cs (40,7%).

Els votants de dre­tes, això sí, són més lluny d’un altre gran con­sens de país en què els soci­a­lis­tes també estan d’acord de manera molt majo­ritària: la pre­ferència per la república com a sis­tema de govern. Hi donen suport un 69,8% d’elec­tors del PSC, en con­tra­po­sició amb el 33,3% dels del PP i el 18,7% dels de Cs, els dos únics grups entre els quals con­ti­nua gua­nyant l’opció de la monar­quia, amb un 55,6% i un 57,1%, res­pec­ti­va­ment.

És clar que, d’opi­ni­ons d’elec­tors que a pri­ori no s’ali­neen amb el que defen­sen els seus par­tits, de fet n’hi ha en tots els sen­tits. Davant una pre­gunta oberta sobre l’orga­nit­zació pre­fe­rida de l’Estat, per exem­ple, un 20,5% dels votants d’ERC i un 9,1% dels de JxCat apos­ta­rien d’entrada per un estat espa­nyol fede­ral, i no per un estat inde­pen­dent. Fins i tot un 6,3% dels de la CUP. I al con­trari: un 5,2% dels votants soci­a­lis­tes dema­nen una Cata­lu­nya inde­pen­dent, a més d’un 17% dels comuns. Tot i que aquí ja hi ha mati­sos, i fins i tot per­vi­uen cer­tes con­tra­dic­ci­ons quan la pre­gunta es redu­eix a un sí o no a la inde­pendència en un referèndum binari: un 8% dels votants d’ERC i JxCat vota­rien que no, i un 8,7% dels soci­a­lis­tes i un 28,7% dels comuns, que sí. Dades, en tot cas, que demos­tren que els par­tits no són una equació exacta que reflec­teixi la trans­ver­sa­li­tat ni tan sols dels seus votants, que poden tenir cri­te­ris molt dife­rents dels ofi­ci­als dels apa­rells. Un argu­ment més que abona la neces­si­tat de fer referèndums.

Jun­que­ras, trans­ver­sal

Un feno­men simi­lar es fa palès fins i tot a l’hora de pun­tuar els líders polítics. Oriol Jun­que­ras (amb un 8,69) i Car­les Puig­de­mont (amb un 8,62) són, de molt, els més valo­rats pels seus pro­pis votants, però ja és més sor­pre­nent que el repu­blicà (el més ben vist pel con­junt, amb un 6,37) també sigui el més apre­ciat fins i tot pels votants d’altres par­tits. Jun­que­ras, així, és el líder polític a qui donen més pun­tu­ació els votants de la CUP (7,57, en con­tra­po­sició amb el 7,37 del seu dipu­tat Car­les Riera i el 6,59 de Puig­de­mont) i dels comuns (que li donen un 5,96, supe­rior a la valo­ració de Joan Mena i Jéssica Albi­ach, que superen el 5 per poc). De fet, el líder d’ERC obté millor nota entre els votants de JxCat (8,1) que el mateix pre­si­dent Torra (7,46). I obté resul­tats força alts entre els uni­o­nis­tes: un 4,97 dels votants del PSC i un 4,81 dels del PP. Només entre els de Cs (2,57) queda lluny de l’apro­vat. En canvi, a més de Jun­que­ras i de Rovira (7,35), els votants d’ERC només donen un nota­ble a Puig­de­mont (7,11), per sobre de Torra (6,4) i de Riera (5,93).

Fide­li­tat de vot

Les matrius de fide­li­tat als par­tits –és a dir, les que encre­uen el record de vot en les últi­mes elec­ci­ons amb la intenció en les pro­pe­res, tant al Congrés com al Par­la­ment– també detec­ten el que podrien ser movi­ments interes­sants pel que fa a pos­si­bles trans­va­sa­ments d’elec­to­rat. ERC, amb un 74,2% que li repe­ti­ran el vot el 28-A res­pecte a les últi­mes espa­nyo­les, i el PSC, amb un 56,2%, són els que regis­tren més fide­li­tat, amb per­cen­tat­ges que en el cas de les elec­ci­ons al Par­la­ment, com que són més recents les últi­mes, són encara més alts, del 82,3% i el 71,8%. En canvi, només repe­ti­ran un 33% dels votants popu­lars (un 20% opten ara per Cs), un 42% dels de Cs (un 11,6% vota­ran els soci­a­lis­tes), un 47,3% dels comuns (un 18,2% també nodri­ran el PSC) i un 47,9% de l’antiga CDC (un 24% vota­ran ERC). En uns comi­cis al Par­la­ment, els elec­tors de Cs (només un 56% repe­ti­rien), JxCat (un 51%) i el PP (50%) també fugi­rien ara, res­pec­ti­va­ment, sobre­tot al PSC (11%), ERC (31%) i Cs (20%).

En certa manera, aquests can­vis de parer es reflec­tei­xen en els dub­tes expres­sats pels enques­tats a l’hora de votar el 28-A opci­ons que serien fron­te­re­res. Els prin­ci­pals dile­mes són entre ERC i JxCat (ho expres­sen un 10,2%), però també hi ha dub­tes entre votar el PSC o Cs (4,7%), el PSC o Podem (un 3,5%) i ERC o la CUP (3,2%). Fins i tot n’hi ha entre opci­ons que sem­blen ara mateix més llu­nya­nes, com ara ERC i el PSC: un 2,2% tenen aquest dubte, el mateix per­cen­tatge que dubta entre el PP i Cs.

El govern suspèn menys

Ara que l’opo­sició al Par­la­ment ha posat en qüestió la feina del govern, si es mira la valo­ració que en fan els enques­tats també la sus­pe­nen, amb un 3,99 de mit­jana, si bé repunta una mica, això sí, res­pecte al 3,72 del baròmetre ante­rior, a l’octu­bre. És clar que el govern espa­nyol encara obté pit­jor nota: un 2,98, la mateixa que lla­vors, tot i que amb el PP al poder no s’arri­bava al 2. En gene­ral, de fet, tot i sus­pen­dre, els polítics cata­lans estan molt més ben valo­rats que els espa­nyols: un 4,38 (un pèl més que el 4,04 de l’octu­bre) ver­sus un 2,28, la mateixa nota que fa sis mesos. Ins­ti­tu­ci­ons gover­na­men­tals a banda, les més valo­ra­des pels cata­lans són les uni­ver­si­tats, els Mos­sos i els ajun­ta­ments, les tres úniques que apro­ven, de fet. La monar­quia espa­nyola, l’Església catòlica i la banca, en canvi, tenen el pres­tigi per terra.

LES XIFRES

10,2
per cent
dels enquestats pel CEO dubten entre votar ERC o JxCat en els comicis del 28-A.
2,2
per cent
dubten entre votar ERC o el PSC en les mateixes eleccions. El mateix percentatge dubta entre el PP i Cs.

Un 41% a l’Estat acceptarien un referèndum

Un 15,7% dels espanyols veuen bé un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, segons una enquesta publicada ahir per l’ABC, que hi afegia que un altre 25,8% l’acceptarien si es fes a tot l’Estat, fet que eleva el suport a una votació al 41,5%. Entre els votants del PSOE i fins i tot de Cs, el percentatge puja al 50%. Un 54,4% dels espanyols el refusen.