POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

Agra enganxada entre Torra i Iceta a pocs dies de la cimera

 El president de la Generalitat acusa el líder del PSC de “cinisme” i manca d’humanitat envers els presos

 El cap de l’executiu solemnitza al Parlament la retirada del suport a Sánchez, amb qui s’ha de reunir al desembre

EMILI BELLA - BARCELONA

Quim Torra va dema­nar com­parèixer ahir al Par­la­ment per solem­nit­zar la reti­rada del suport al govern de Pedro Sánchez, però de retruc es va visu­a­lit­zar amb vehemència la manca de sin­to­nia política i per­so­nal amb el líder del PSC, Miquel Iceta, amb qui va man­te­nir una agra engan­xada arran del retorn de la paga extra als fun­ci­o­na­ris, amb el rere­fons dels pre­sos polítics.

A pocs dies de la cimera de diven­dres de la set­mana que ve per poten­ciar el diàleg recla­mada pels soci­a­lis­tes i apro­vada al juliol a la cam­bra, els dos van xocar després que el diri­gent del PSC pre­guntés al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat si pensa retor­nar la paga abans del 2026. Torra va cul­par la minis­tra Merit­xell Batet de la situ­ació, fet que va indig­nar Iceta, que va iro­nit­zar que si pogués li dema­na­ria que cedís la pre­sidència a Batet i li va recri­mi­nar que s’escudés en la minis­tra: “Així valora el govern i aquesta cam­bra?” Aquesta frase va fer ves­sar el got i el cap de l’exe­cu­tiu va escla­tar acu­sant Iceta d’haver fet un “exer­cici de cinisme espec­ta­cu­lar”, tenint en compte que els soci­a­lis­tes van donar suport al 155 que va ful­mi­nar el Par­la­ment.

“Avui tenien una opor­tu­ni­tat d’or per huma­nit­zar-se, per tor­nar a un camí d’una certa huma­ni­tat. Són vostès qui van treure el fur als nos­tres par­la­men­ta­ris. La pre­gunta és què han fet vostès pels nos­tres pre­sos”, va dir Torra.

El pri­mer secre­tari del PSC l’havia ins­tat a “no obli­dar mai que els soci­a­lis­tes estan fent tant com vostès per inten­tar que les coses aca­bin bé, començant per la gent que serà sot­mesa a judici”.

Torra va voler com­parèixer a la tri­buna de l’hemi­ci­cle a petició pròpia per cons­ta­tar la indig­ni­tat de les deman­des de presó per part de la fis­ca­lia i l’advo­ca­cia de l’Estat per als pre­sos polítics, que es van conèixer diven­dres, i per inten­tar des­per­tar algun tipus d’empa­tia entre els grups uni­o­nis­tes cap a la situ­ació dels reclu­sos i les seves famílies, atès que van ser com­panys d’hemi­ci­cle i hi havien com­par­tit bons moments en l’esfera per­so­nal.

Diver­sos mem­bres del govern i dipu­tats sobi­ra­nis­tes, inclo­sos els comuns Eli­senda Ala­many i Joan Josep Nuet, es van foto­gra­fiar amb car­tells de “lli­ber­tat o lli­ber­tat” a les esca­les del Par­la­ment abans de començar el ple per mos­trar el rebuig a les peti­ci­ons de més de 200 anys de presó per als encau­sats.

En qual­se­vol cas, Torra va cer­ti­fi­car en seu par­la­mentària la reti­rada del suport a Pedro Sánchez, amb qui s’ha de tro­bar a la Gene­ra­li­tat el mes vinent, coin­ci­dint amb el des­plaçament a Bar­ce­lona per la reunió del Con­sell de Minis­tres que el pre­si­dent espa­nyol té intenció de cele­brar just abans de Nadal.

Men­tres­tant, Torra va anun­ciar ahir que en pròximes set­ma­nes la Gene­ra­li­tat inten­si­fi­carà l’acció exte­rior a la UE i als EUA per denun­ciar la vul­ne­ració de drets. Dijous vinent el govern reo­brirà la dele­gació de Was­hing­ton. “És l’hora de començar a pre­pa­rar el camí de la medi­ació i obrir camins de reso­lució amb l’ajuda de ter­cers actors que siguin reco­ne­guts per les parts en con­flicte”, va resol­dre.

LA FRASE

Avui tenien una oportunitat d’or per tornar a un camí d’una certa humanitat
Quim Torra a Miquel Iceta

Colau demana una reunió al Palau

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar ahir que demanarà una entrevista al president de la Generalitat per “poder parlar amb calma” i amb “ànim constructiu” del pressupost de l’Estat, l’aprovació del qual considera “imprescindible”. Justament, Quim Torra va allargar la mà ahir als comuns en la sessió de control per avançar “junts socialment i nacionalment” tant al Parlament com a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de pròximes negociacions per aprovar els comptes tant del govern com els municipals. Colau pretenia que fos una triangulació amb el pressupost de l’Estat, però l’independentisme ha tancat la porta a donar suport a Sánchez al Congrés.


POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

La CUP plantarà la reunió de partits del 16 de novembre

Ò. PALAU - BARCELONA

La CUP no anirà a la cimera de líders de grups i par­tits par­la­men­ta­ris que el pre­si­dent Torra ha con­vo­cat pel 16 de novem­bre, a petició del PSC, per ava­luar la situ­ació política. Així ho va avançar ahir al ple la dipu­tada Natàlia Sànchez: “No ens asseu­rem en una taula que pretén tan­car per dalt el que hem obert per baix.” En la sessió de con­trol poste­rior, el seu com­pany Car­les Riera va recri­mi­nar que no veuen “res­pos­tes polítiques” a la petició de penes als pre­sos polítics i va avi­sar que els seus drets no esde­vin­guin “moneda de canvi” de cap “mer­ca­deig”. “Hi haurà cap res­posta excep­ci­o­nal jurídico-real-efec­tiva que iniciï un procés des­ti­tu­ent del règim del 78?”, etzi­bava.Riera tem que tot ple­gat no acabi en un nou “pacte d’estat en clau autonòmica” que impli­qui renúncies en l’auto­de­ter­mi­nació, i va apos­tar per la deso­bediència civil, la uni­la­te­ra­li­tat, la mobi­lit­zació per­ma­nent i, si els sin­di­cats volen, la vaga gene­ral. Torra va refer­mar que “no hi ha pas­sos enrere” i va rei­vin­di­car la tasca del fòrum cons­ti­tu­ent i del Con­sell per la República, on va dema­nar impli­cació a la CUP. “Hem d’enfron­tar-nos junts a les sentències, com l’1-O”, ins­tava. A més, avançava que el dia 16 plan­te­jarà la lli­ber­tat de pre­sos i exi­li­ats i el dret a l’auto­de­ter­mi­nació.