POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

El síndic acusa el TC de denegar justícia pel 155

 Ribó recorda que, a l’entorn europeu, només Espanya i Turquia tenen avui parlamentaris a la presó

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El síndic de greu­ges, Rafael Ribó, va acu­sar ahir el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal de “dene­gació de justícia” al Par­la­ment i al grup de Podem al Congrés per no haver dic­ta­mi­nat encara sobre la cons­ti­tu­ci­o­na­li­tat de l’apli­cació de l’arti­cle 155 que va fer el govern de Rajoy con­tra el govern i la cam­bra cata­lans. Aquesta denúncia està inclosa enl’informe de vul­ne­ració de drets i lli­ber­tats arran de l’1-O i el 155 que el mateix síndic pre­sen­tava ahir al Par­la­ment. Per Ribó, els recur­sos de Podem i el Par­la­ment estan “para­lit­zats” al TC tot i que l’apli­cació del 155 con­tra l’auto­go­vern català va “alte­rar tot l’ordre ins­ti­tu­ci­o­nal”.

Ribó va recor­dar que hi ha un arti­cle de la Cons­ti­tució que per­met sus­pen­dre els drets humans en un cas excep­ci­o­nal, però que el govern de Rajoy no el va uti­lit­zar “perquè ho hau­ria d’haver comu­ni­cat al comitè de Drets Humans de la CE”. Per evi­tar una cen­sura euro­pea, segons ell, es va optar per sus­pen­dre drets polítics i civils a través del 155, tot i que aquest arti­cle no ho pre­veu.

El síndic també va con­fir­mar que el secre­tari gene­ral del Con­sell d’Europa encara no ha rebut l’informe promès per l’exmi­nis­tre d’Exte­ri­ors sobre l’actu­ació poli­cial vio­lenta de l’1-O ni s’ha fet cap més pas a l’Estat per inves­ti­gar-la: “Ni una sola expli­cació par­la­mentària ni un sol informe sobre qui va triar les esco­les, qui va donar les ordres, qui se’n fa res­pon­sa­ble o qui va orde­nar atu­rar l’actu­ació.” Encara més greu, con­si­dera Ribó, és l’actu­ació penal con­tra l’1-O: “A l’entorn euro­peu, avui hi ha par­la­men­ta­ris empre­so­nats a Espa­nya i Tur­quia.”

L’informe, fet al maig i que ahir va rebre el suport de JxCat, ERC, Cata­lu­nya en Comú i la CUP, va ser qua­li­fi­cat de par­cial i no inde­pen­dent pel PSC-Units per Avançar, i Ciu­ta­dans va anun­ciar que farà una cam­pa­nya a tots els síndics i ins­ti­tu­ci­ons euro­pees con­tra Rafael Ribó, a qui qua­li­fica de “síndic del procés i del govern”.