POLÍTICA
GIRONA - 8 novembre 2018 2.00 h

Guanyem Girona es constitueix i inicia la recerca de candidats

 Funcionarà de manera assembleària i els participants hi seran a títol individual

 Es vol crear un grup a cada barri

LURDES ARTIGAS - GIRONA

Gua­nyem Girona es va cons­ti­tuir ahir en pla­ta­forma per impul­sar una can­di­da­tura “muni­ci­pa­lista i ciu­ta­dana” que sigui una “alter­na­tiva” al govern de la ciu­tat “en clau social, popu­lar, democràtica i repu­bli­cana”, i la set­mana que ve començarà el procés per triar els noms de la llista elec­to­ral per al maig del 2019. Qual­se­vol per­sona podrà pro­po­sar noms en aquesta pri­mera fase, que s’allar­garà del 14 al 23 de novem­bre. En l’assem­blea cons­ti­tu­ent, que es va fer ahir al ves­pre al tea­tre del cen­tre cívic de Sant Narcís, hi van par­ti­ci­par més de 200 per­so­nes.

Car­les Serra, por­ta­veu de Gua­nyem Girona, va expli­car que l’assem­blea d’ahir era “el punt d’inici de tot un procés que ha de con­duir a l’esta­bli­ment d’un pro­grama i a orga­nit­zar-nos inter­na­ment perquè sigui una pro­posta via­ble i gua­nya­dora”. Va des­ta­car que el mani­fest, pre­sen­tat el 22 d’octu­bre, ja s’acos­tava als 500 sig­nants i que molts pro­ve­nien de l’acti­visme i no del món polític.

Segons l’orga­nit­zació pro­vi­si­o­nal que es va apro­var ahir, la pla­ta­forma serà de “caràcter ciu­tadà” i fun­ci­o­narà de manera assem­bleària. Així, els par­ti­ci­pants –tant els que només siguin sig­nants del mani­fest com els par­ti­ci­pants més impli­cats en el dia a dia– ho seran a títol indi­vi­dual “seguint el prin­cipi d’una per­sona, un vot”. Tot i això, es deixa la porta oberta perquè algun par­tit polític doni suport públic al pro­jecte, però dei­xant clar que això no impli­carà gau­dir de cap quota.

Aposta pels bar­ris

Com que un dels prin­ci­pals objec­tius de Gua­nyem Girona és donar veu i pes a tots els bar­ris de la ciu­tat, es va deci­dir ini­ciar a finals de mes una tanda d’actes de la pla­ta­forma pels bar­ris amb l’objec­tiu no només de donar-se a conèixer sinó de pro­moure la cre­ació de grups esta­bles de Gua­nyem Girona a tots els bar­ris. També es va apro­var que el pro­grama elec­to­ral es farà entre el gener i el febrer a través de ses­si­ons temàtiques ober­tes a la ciu­ta­da­nia, i també amb meca­nis­mes telemàtics per fer apor­ta­ci­ons. La vali­dació final es farà en assem­blea.

Pel que fa a l’ela­bo­ració de la llista, un cop tan­cada la reco­llida de pos­si­bles noms hi haurà una assem­blea, el 24 de novem­bre, en què s’acor­da­ran cri­te­ris a l’hora de con­fi­gu­rar la llista. La intenció és que la coor­di­na­dora de la pla­ta­forma con­tacti amb els pro­po­sats per saber-ne la dis­po­ni­bi­li­tat i apro­var una pri­mera pro­posta dels cinc o deu pri­mers noms en una assem­blea la pri­mera quin­zena de desem­bre. La llista defi­ni­tiva s’apro­varà en una assem­bla al març, jun­ta­ment amb el pro­grama elec­to­ral.

LA FRASE

És una plataforma de persones, no de partits, i no està previst treballar per quotes
Carles Serra
PORTAVEU DE GUANYEM GIRONA