ECONOMIA
8 novembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

Tribunals i jutges independents

MODEST GUINJOAN

Com que a casa nos­tra les actu­a­ci­ons de la justícia són de la màxima actu­a­li­tat, m’ha sem­blat oportú repas­sar les per­cep­ci­ons que exis­tei­xen al vol­tant de la inde­pendència de tri­bu­nals i jut­ges per part de la població i per part de les empre­ses. Les recull anu­al­ment pels 28 països de la UE l’Euro­baròmetre i aquests són els resul­tats segons el tre­ball de camp fet el gener del 2018 i publi­cat el maig prop­pas­sat.

La per­cepció de la població del con­junt de la UE-28 res­pecte a la inde­pendència de tri­bu­nals i jut­ges és bona per a més de la mei­tat de la població (56%), men­tre que és dolenta per al 32% (la resta no ho sap o no con­testa). A Espa­nya la con­si­dera bona el 39% de la població i la con­si­dera dolenta pràcti­ca­ment la mei­tat (49%). De fet, Espa­nya és el sisè país en què es con­si­dera pit­jor la inde­pendència del sis­tema judi­cial. Els altres cinc països són Itàlia i qua­tre països exco­mu­nis­tes. Els tres països euro­peus on es con­si­de­ren més inde­pen­dents tri­bu­nals i jut­ges són, per aquest ordre, Dina­marca, Finlàndia i Àustria, tots ells amb per­cen­tat­ges supe­ri­ors al 80% de la població que con­si­de­ren la inde­pendència judi­cial bona o molt bona.

Pel que res­pecta a les empre­ses, la per­cepció que aques­tes tenen de la inde­pendència de tri­bu­nals i jut­ges al con­junt de la UE-28 és bona en el 48% dels casos i dolenta en el 39% (la resta no ho sap o no con­testa). A Espa­nya la per­cepció bona és només del 41%, però la dolenta s’enfila fins al 56% de les empre­ses enques­ta­des. Dels 28 països de la UE, Espa­nya és el 18è que millor con­si­dera la inde­pendència. Dar­rere seu hi ha Itàlia i nou països exco­mu­nis­tes. També en el cas de les empre­ses, les dane­ses, les fine­ses i les austríaques són les que millor con­si­de­ren la inde­pendència dels seus tri­bu­nals i jut­ges: més d’un 80% de les enques­ta­des. Una vegada més, com deia Joan Mara­gall, és del Nord que ens ve la llum. També, perquè és una peça clau de les soci­e­tats, en l’àmbit de la justícia.