POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

La causa contra Tamara i Adri s’envia a jutjats de Catalunya

 L’Audiencia Nacional, que el juny passat va resoldre que no els investigava per terrorisme, accepta ara remetre el cas dels CDR a jutjats on van passar els fets

M.PIULACHS/ J. PANYELLA - BARCELONA

L’Audi­en­cia Naci­o­nal, final­ment i a petició de la fis­ca­lia, ha deci­dit d’enviar a a jut­jats ordi­na­ris de Cata­lu­nya la causa oberta con­tra els acti­vis­tes Tamara Car­rasco, con­fi­nada a Vila­de­cans, i Adrià Car­rasco (Adri), exi­liat a Bèlgica, per haver par­ti­ci­pat en mobi­lit­za­ci­ons amb els CDR (Comitès de Defensa de la República) en la vaga gene­ral del 8-N de 2017 i la Set­mana Santa pas­sada. En la reso­lució, però, el magis­trat Diego de Egea deixa la porta oberta perquè “s’esbrini” si els CDR poden ser con­si­de­rats “orga­nit­zació ter­ro­rista”.

El juny pas­sat, l’Audi­en­cia Naci­o­nal ja havia deses­ti­mat inves­ti­gar Tamara per ter­ro­risme, com insis­tia la fis­ca­lia quan va ser detin­guda l’abril pas­sat, i només limi­tava la inves­ti­gació a desor­dres públics, delicte no com­pe­tent d’aquest tri­bu­nal a Madrid, però no accep­tava enviar-la a un jut­jat nor­mal, com exi­gia la seva defensa. “Estic molt con­tenta per la reso­lució. Tinc un sen­ti­ment doble de feli­ci­tat i alhora de ràbia per tot el que ens han fet. D’estar con­fi­nada, de no poder veure la mare”, comen­tava Tamara ahir a El Punt Avui. La veïna de Vila­de­cans també va lamen­tar que el magis­trat no digui res de la mesura cau­te­lar que li va impo­sar al juny de sor­tir del seu muni­cipi només per anar a tre­ba­llar.

Habi­tu­al­ment, el jut­jat que assu­meix una causa és on han pas­sat els fets sus­cep­ti­bles de ser delicte. En el cas de Tamara i l’Adri, el magis­trat del jut­jat cen­tral número 6 ordena que s’enviï la seva causa als dega­nats de Bar­ce­lona, Tar­ra­gona, Girona i Lleida per al seu repar­ti­ment. És a dir, en la causa no es deta­llen acci­ons con­cre­tes dels acti­vis­tes, només la seva per­ti­nença als CDR, per haver par­ti­ci­pat en l’aixe­cada de bar­re­res en un peatge i per un àudio de Tamara en què pro­posa acci­ons. “La prova més evi­dent que no hi ha res és que no saben a quin jut­jat enviar la causa”, va decla­rar l’advo­cat de Tamara, Benet Sale­llas. Tot i aquest pri­mer pas, el pena­lista va lamen­tar que amb aquesta causa “ja s’ha acon­se­guit l’objec­tiu de la Guàrdia Civil de cons­truir un relat a Madrid que és que l’inde­pen­den­tisme català és vio­lent”.

LA FRASE

Estic molt contenta, però alhora sento ràbia per tot el que ens han fet. Per ara, hauré de continuar estant confinada
Tamara Carrasco
ACTIVISTA DE VILADECANS

Deneguen la videoconferència a policies de l’1-O

El magistrat de Barcelona que investiga les càrregues policials en centres de votació del referèndum ha denegat que agents de la policia espanyola imputats pels delictes de lesions i contra la integritat de les persones declarin per videoconferència.

El titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha imputat una vintena d’agents de la policia espanyola, dels quals els primers que declararan ho faran dimarts vinent per la seva acció a les escoles Mediterrània, Pau Claris i Pia. L’agent que havia demanat declarar per videoconferència està destinat a una comissaria de Vigo i ha de ser interrogat el 22 de novembre per la seva actuació a l’escola Ramon Llull, on Roger Espanyol va perdre la visió d’un ull per l’impacte d’una bala de goma, prohibida a Catalunya.

El magistrat tampoc accepta suspendre declaracions d’altres cinc agents investigats, demanada per la seva defensa, que ho defensava exposant que no entenen les diligències policials escrites en català i demanen la seva traducció al castellà. El jutge n’ordena la traducció al castellà, però no la suspensió.