POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

La fiscalia vol mantenir les condemnes pel 9-N

REDACCIÓ - BARCELONA

La fis­ca­lia del Tri­bu­nal Suprem va dema­nar ahir que es con­fir­min les con­dem­nes d’inha­bi­li­tació dic­ta­des pel TSJC con­tra Artur Mas (2 anys), Joana Ortega (1 any i 9 mesos) i Irene Rigau (1 any i 6 mesos) pel 9-N. El fis­cal sosté que van deso­beir i que sabien que el procés par­ti­ci­pa­tiu “era incons­ti­tu­ci­o­nal” i que no calia un reque­ri­ment exprés del TC per atu­rar-lo. En canvi, els advo­cats dema­nen l’abso­lució i que no es posin en el mateix sac tots els actes rela­ci­o­nats amb el procés català. Segons ells, la decisió del TC d’anul·lar la con­sulta con­vo­cada es va obeir, perquè el procés par­ti­ci­pa­tiu poste­rior “no hi tenia res a veure”. A més, no van rebre cap reque­ri­ment indi­vi­dual del TC i només una noti­fi­cació de la qual el govern va dema­nar un acla­ri­ment. Els lle­trats també defen­sen que el paper de Mas, Ortega i Rigau és dife­rent del de Fran­cesc Homs, con­dem­nat ja a un any i un mes (que ja ha com­plert) pel Suprem per la seva con­dició de dipu­tat al Congrés. Segons ells, Homs va sig­nar per­so­nal­ment dues car­tes per dema­nar als mit­jans que pen­ges­sin la publi­ci­tat del 9-N i con­ti­nuar enda­vant el dis­po­si­tiu informàtic. En canvi, els altres tres no van donar cap ordre per escrit. La decisió se sabrà les pròximes set­ma­nes i els cinc magis­trats hau­ran de dis­cer­nir si els man­te­nen o els rebai­xen les con­dem­nes i les mul­tes, d’entre 24.000 i 36.000 euros.