OPINIÓ
8 novembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

 

SARA MUÑOZ

Ens prenen per imbècils

SARA MUÑOZ
En el maleït tor­ce­braç entre el ric i el pobre, els punys sem­pre cauen cap al mateix cos­tat

Les dar­re­res hores hem pogut cons­ta­tar: que actu­al­ment no exis­teix segu­re­tat jurídica a l’Estat Espa­nyol, quan hau­ria de ser un pilar clau en qual­se­vol país; que els ciu­ta­dans estem total­ment des­pu­llats davant el poder fàctic de la banca; que un grup de jut­ges, sense des­pen­ti­nar-se, ha deci­dit des­pres­ti­giar la pro­fessió i des­truir la bona labor de cen­te­nars de repre­sen­tants del sec­tor; que en l’habi­tual i maleït tor­ce­braç entre el ric i el pobre els punys sem­pre cauen cap al mateix cos­tat; que hi ha mol­tes per­so­nes a les quals indigna més que algú faci humor mocant-se amb un tros de roba o que algú altre posi urnes que no pas que els pode­ro­sos ens pren­guin a la majo­ria de la soci­e­tat per imbècils; que el poble és incapaç d’unir-se com cal­dria davant les injustícies, o ja faria anys que el rebut de la llum no seria estra­tosfèric o que des­no­nar una família s’hau­ria con­ver­tit gai­rebé en missió impos­si­ble; que els pode­ro­sos tenen més opci­ons de fer-se favors entre ells i que en aquesta vida els favors sem­pre s’aca­ben pagant; que hi ha par­tits que saben apro­fi­tar l’avi­nen­tesa per intro­duir can­vis en la llei que sem­blin blin­dar el ciu­tadà davant els bancs, però que les enti­tats finan­ce­res ja han de tenir més que dis­se­nyada l’estratègia per, si això acaba pas­sant, colar-nos el gol per un altre angle de la por­te­ria; que els par­tits que gover­nen pre­men l’acce­le­ra­dor per can­viar les lleis només quan tenen un gran impacte social i elec­to­ral, o, en cas con­trari, la llei mor­dassa ja seria història.