POLÍTICA
BARCELONA - 8 novembre 2018 2.00 h

RAFAEL RIBÓ

 

SÍNDIC DE GREUGES

“La presó dels polítics catalans està fora del marc de justícia”

 “L’Estat espanyol constantment transgredeix la presumpció d’innocència”

 “El govern del PP accepta la interpretació del relat que diu que estem davant d’una rebel·lió”

XEVI XIRGO - BARCELONA
Sáenz de San­ta­maría es van­tava que tru­ca­ven als magis­trats per ori­en­tar-los
L’advo­ca­cia de l’Estat ha pujat de mal­ver­sació a sedició. No sé quina tàctica està seguint

El Síndic de Greu­ges va pre­sen­tar ahir al Par­la­ment l’informe sobre la vul­ne­ració de drets que es van pro­duir l’1 d’octu­bre.

Ha pre­sen­tat l’informe sobre els fets de l’1-O, que té un títol molt explícit: “La vul­ne­ració dels drets fona­men­tals i les lli­ber­tats polítiques en ocasió de l’1 d’octu­bre i el 155.” Dona per fet una vul­ne­ració evi­dent?
Hi ha vul­ne­ra­ci­ons de tota mena. La més forta, segons entén el Síndic, és la pri­vació de lli­ber­tat de diri­gents soci­als i polítics fora de tot marc de justícia, tant des del punt de vista dels drets inter­na­ci­o­nals com des del con­veni euro­peu de drets humans. Hi ha altres vul­ne­ra­ci­ons com la bru­ta­li­tat de la Policía Naci­o­nal i la Guàrdia Civil l’1 d’octu­bre i l’apli­cació del 155, que trans­gre­deix la Cons­ti­tució. És cert que el Par­la­ment va fer unes il·lega­li­tats votant la llei del referèndum i de tran­si­to­ri­e­tat, que van ser com­ba­tu­des amb ins­tru­ments cons­ti­tu­ci­o­nals com el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal. Això era més que sufi­ci­ent.
Diria que alguns jut­ges han pre­va­ri­cat?
Jo no soc qui per dir això. El que li puc dir és que quan el fis­cal Maza comença el seu relat el fis­cal Zara­goza, que és un dels que té la pae­lla pel mànec al Suprem, s’hi apunta i el govern del PP accepta la inter­pre­tació d’aquest relat que diu que estem davant d’una rebel·lió, d’una sedició, i per tant queda des­car­tat apli­car solu­ci­ons polítiques. I els jut­ges comen­cen a apli­car aquest relat judi­cial impul­sat pel fis­cal.
Estem par­lant d’una extra­li­mi­tació d’alguns jut­ges?
Jo crec que la fis­ca­lia fa un sobre­di­men­si­o­na­ment de la seva funció i a més el Codi Penal espa­nyol diu explícita­ment que mai es con­si­de­rarà con­vo­car un referèndum il·legal com un acte per­se­gui­ble de forma penal i menys encara amb presó. S’està fins i tot trans­gre­dint la lite­ra­li­tat de les nor­mes penals.
Avui vostè ha dema­nat l’excar­ce­ració imme­di­ata dels pre­sos.
En l’informe de maig de 2018 la pri­mera reco­ma­nació va estar la de la lli­ber­tat imme­di­ata dels pre­sos, i li he de dir que de tots els grups par­la­men­ta­ris a la cam­bra, amb la sola excepció de Cs i dels tres o qua­tre dipu­tats que té el PP, han expli­ci­tat que no pot ser que esti­guin encara sota presó pre­ven­tiva. En l’informe es parla de la neces­si­tat d’ence­tar un diàleg cons­truc­tiu i atu­rar la des­pro­porció penal.
Té l’espe­rança que algú fora d’aquest Par­la­ment no només el lle­geixi sinó que reac­ci­oni?
L’1 d’octu­bre, a les 12 del mig­dia, vaig escriure al comis­sari euro­peu de Drets Humans dema­nant que inter­vingués. Va inter­ve­nir tru­cant i escri­vint [Juan Igna­cio] a Zoido recla­mant atu­rar la repressió i inves­ti­gar les res­pon­sa­bi­li­tats de qui hagués enco­ma­nat la inter­venció des­pro­por­ci­o­nada de la Guàrdia Civil i la Policía Naci­o­nal. Doncs bé, vaig ser dimarts pas­sat a Estras­burg i el secre­tari gene­ral del Con­sell d’Europa em va reconèixer que encara no s’ha lliu­rat ni una línia per part del govern espa­nyol.
Com a Sin­di­ca­tura, vostè s’ha sen­tit mal­trac­tat?
No. En el pri­mer man­dat vaig ser triat per tots els grups par­la­men­ta­ris excepte CiU. En el segon man­dat em pro­po­sen tots els grups par­la­men­ta­ris, inclo­sos PP i Ciu­ta­dans, i fins que no comen­cen aquests infor­mes neces­sa­ris davant la vul­ne­ració dels drets humans qui usa més els informe del Síndic és Ciu­ta­dans, perquè són els infor­mes rigo­ro­sos sobre en què està fallant el govern de la Gene­ra­li­tat.
Avui no ho sem­blava...
Perquè avui ells estan interes­sats en par­lar de cop d’estat, de que a Cata­lu­nya estem enfron­tats... i fugen de con­si­de­rar seri­o­sa­ment que avui la democràcia espa­nyola té un gravíssim pro­blema. I és que usen de forma irra­ci­o­nal una esquerda en les rela­ci­ons Cata­lu­nya-Espa­nya que podem tar­dar anys a solu­ci­o­nar.
Li anava a pre­gun­tar si vostè con­si­dera que els pre­sos són pre­sos polítics però ho ha dit..
Ho hem dit sem­pre...
Però avui fins i tot ha com­pa­rat Espa­nya amb Tur­quia...
No és que jo ho hagi com­pa­rat, és que si vostè agafa el Con­sell d’Europa, que inclou 47 estats, de par­la­men­ta­ris a la presó només n’hi ha a Espa­nya i Tur­quia. I si aga­fem la defi­nició de pres polític de l’acord de l’assem­blea par­la­mentària euro­pea del 2012, de les cinc defi­ni­ci­ons que donen, tres son apli­ca­bles als pre­sos cata­lans.
La sepa­ració de poders, hi és?
No li toca al Síndic pro­nun­ciar-se, però em sem­bla para­do­xal que quan el Síndic diu que no hi ha tutela efec­tiva sigui el govern espa­nyol ante­rior qui hagi donat al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal meca­nis­mes per mul­tar-lo a vostè amb 30.000 euros, sense escol­tar-lo. Sobre la impar­ci­a­li­tat del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, Soraya Saénz de San­ta­maría es van­tava que tru­ca­ven als magis­trats per ori­en­tar-los per cap a on havien d’anar.
A Europa ja hi ha orga­nis­mes judi­ci­als que han dit molt clara­ment el mateix que vostè, que no hi ha ni rebel·lió ni sedició. Per què això no forma part del relat judi­cial aquí?
Perquè el relat judi­cial que enfoca Maza, que reque­reix una con­dició que és la violència, per­met d’imme­diat actuar amb empre­so­na­ments. El sub­ter­fugi ha estat col·locar la rebel·lió amb una violència inven­tada que ha permès d’imme­diat jus­ti­fi­car l’empre­so­na­ment.
I el govern de Pedro Sánchez pot atu­rar el procés quan tot està en mans del poder judi­cial?
El govern de Pedro Sánchez té l’advo­ca­cia de l’Estat, que li cor­res­pon ori­en­tar-la. La fis­cal gene­ral de l’estat és nome­nada pel govern espa­nyol, el govern de Sánchez pot fins i tot abun­dar en el que estan dema­nant els advo­cats defen­sors, que hi hagués lli­ber­tat per als detin­guts.
L’advo­ca­cia de l’Estat imputa ara un delicte de sedició i no de rebel·lió. Vostè hi veu un gest?
Miri, l’advo­ca­cia de l’Estat nor­mal­ment entra quan hi ha cabals públics que poden haver estat mal­ver­sats. Resulta que el minis­tre d’Hisenda del govern ante­rior va dir categòrica­ment que no hi havia hagut ús de diner públic. I ara es diu que ha fet un gest perquè només parla de sedició. No, de mal­ver­sació ha pujat a sedició. No sé quina tàctica està seguint l’advo­ca­cia de l’Estat.
La con­clusió és que a Cata­lu­nya hi ha ara cen­te­nars, milers d’inves­ti­gats que tenen alguna causa judi­cial oberta. Ara a l’Estat espa­nyol has de demos­trar la innocència i no pas la cul­pa­bi­li­tat?
L’Estat espa­nyol cons­tant­ment trans­gre­deix la pre­sumpció d’innocència, que és un prin­cipi del codi euro­peu de drets humans i de la UE. Aquest dimarts, la vice­pre­si­denta del govern ha dit que estan a la presó perquè han comès un delicte. Inés Arri­ma­das ahir va dir el mateix. Això és pol­vo­rit­zar la pre­sumpció d’innocència, perquè sabrem que han comès delic­tes quan siguin jut­jats i tin­guem les sentències.
I no té cap indici que això hagi de can­viar?
El què no tinc indici és que aquells diri­gents polítics tin­guin més soli­desa per actuar amb molta més con­tenció i prudència. I que puguem anar de debò a un clima de diàleg que no es faci­lita amb aquest tipus d’afir­ma­ci­ons. Hi ha qua­tre tri­bu­nals dife­rents que jut­ja­ran el mateix delicte. És una trans­gressió total del prin­cipi de dret. A part, cap d’ells manté el prin­cipi del jutge pre­de­ter­mi­nat per llei. Si som ciu­ta­dans de peu ens ha de jut­jar el jutge més pro­per. Si som par­la­men­ta­ris o jo, síndic, pugem un graó i ens jutja del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya però mai l’Audiència Naci­o­nal ni el Tri­bu­nal Suprem. Tenim qua­tre instàncies jut­jant el mateix delicte, cosa abso­lu­ta­ment aber­rant, i cap d’elles és el jutge pre­de­ter­mi­nat per llei.
I quan vostè sent el relat que es fa i es parla que tots els ferits que diuen que hi va haver l’1-0 són exa­ge­ra­ci­ons, què en pensa?
Això és negar l’evidència. Hi ha infor­mes del depar­ta­ment de Salut amb tot el rigor dels infor­mes mèdics de tots els llocs, que no a tots els llocs es va denun­ciar-ho, i són cen­te­nars i cen­te­nars.