POLÍTICA
VERGES - 8 novembre 2018 2.00 h

Verges planta cara a grups “feixistes”

 Uns desconeguts roben a Verges 60 estelades i pinten carrers i façanes amb banderes espanyoles

 Els veïns, com va passar l’octubre del 2017 amb les rodes punxades, es mobilitzen de nou

  • PreviousNext
JOAN TRILLAS - VERGES
L’alcalde alerta que el que es pretén és ate­mo­rir la gent

Ver­ges a l’ull de l’huracà, de nou. Dimarts a la nit uns des­co­ne­guts van ata­car, en un acte vandàlic coor­di­nat, la població robant les 60 este­la­des que pen­ja­ven dels fanals i pin­tant con­sig­nes, com ara “Visca Espa­nya” i símbols nazis a set façanes par­ti­cu­lars, al mobi­li­ari públic i als car­rers. Una acció que es va esten­dre a Palamós –si bé no se sap si són els matei­xos autors–, on es va tor­nar a ser­rar el pal de la senyera, i a Par­lavà, on es va robar la senyera.

L’acció d’ahir a Ver­ges va com­mo­ci­o­nar els veïns, espe­ci­al­ment després que l’octu­bre del 2017 uns des­co­ne­guts reben­tes­sin les rodes de 160 cot­xes i l’agost pas­sat un grup vio­lent armat, amb gani­vets, des­pengés este­la­des. A més, els veïns van haver de veure el seu alcalde, Ignasi Saba­ter (CUP), davant el jutge per una denúncia per enal­ti­ment de l’odi per haver expres­sat la seva opinió.

Indig­nació

El matí va ser vis­cut amb indig­nació pels veïns. Alguns excla­ma­ven després de des­co­brir les pin­ta­des: “Ja ens ha tor­nat a tocar el rebre. Quina impotència!”; d’altres apos­ta­ven per pas­sar a l’acció: “Ja n’hi ha prou. Què espe­rem per reac­ci­o­nar?” Final­ment, com l’octu­bre pas­sat, va emer­gir la uni­tat: “L’únic que acon­se­guei­xen es unir-nos més i que la reacció sigui la contrària.” I es van orga­nit­zar. Ahir a la tarda veïns de Ver­ges, però també de la Tallada, Jafre, Santa Coloma, Palamós, Pala­fru­gell, i fins i tot Bar­ce­lona i Cer­da­nyola, van que­dar per nete­jar el nucli. Les zones més afec­ta­des han estat la car­re­tera de Girona i el car­rer Baix Empordà, així com la rotonda plena dels pneumàtics, que vol recor­dar els fets de l’octu­bre pas­sat. Un veí de la població, que és pin­tor, es va ofe­rir a repa­rar de manera voluntària les façanes mal­me­ses.

L’alcalde, Ignasi Saba­ter, va expli­car que l’Ajun­ta­ment i l’Assem­blea Ver­ge­li­tana per la Inde­pendència han pre­sen­tat una denúncia pels furts d’este­la­des, i els veïns, per les pin­ta­des a les façanes. Saba­ter es va mos­trar indig­nat: “Una vegada més, el nos­tre poble ha rebut la visita de grups fei­xis­tes que actuen de nit i enca­put­xats. Un nou atac al poble i als veïns, que han vist com algu­nes de les seves cases es des­per­ta­ven amb pin­ta­des total­ment ver­go­nyo­ses. Uns actes total­ment roïns i que denun­ciem públi­ca­ment.” Saba­ter creu que amb acci­ons com aquesta el que es vol és ate­mo­rir la població: “Volen sem­brar la por, volen que callem. I actuen de manera des­a­com­ple­xada  perquè l’Estat mai veurà l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·labo­ra­dora de la repressió que sem­pre ha tin­gut la con­nivència poli­cial.” L’alcalde va des­ta­car que la població està com­pro­mesa amb un pro­jecte naci­o­nal i no can­viarà: “Ells no exis­tei­xen sense el con­flicte i aquí no ens hi tro­ba­ran. Perquè el nos­tre és un pro­jecte pro­po­si­tiu, un pro­jecte de com­promís naci­o­nal i com­promís social, i ens neguem a crear-lo con­tra ningú. D’una banda tenim agres­si­ons, ame­na­ces i, de l’altra, un poble que sem­pre s’ha mobi­lit­zat pacífica­ment per un objec­tiu comú.”

Tallen de nou el pal de la senyera de Palamós

J.T

Tot just tres dies després de celebrar-se la festa de reposició del pal de 18 metres de l’estelada al giratori de l’Onada de Palamós, que havien tallat uns brètols el setembre passat, aquest va tornar a ser malmès novament amb una radial. La matinada d’ahir uns desconeguts van tallar-lo, van tornar a robar l’estelada i van pintar: “Senyeres, sí; estelades, no.” El pal, que està situat al giratori de l’Onada, a la C-31, es va instal·lar per la Diada del 2016 com una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i l’ANC. Els Mossos d’Esquadra, arran de la denúncia d’un veí, van enxampar in fraganti dos dels brètols que s’havien dedicat a serrar, a més del de Palamós, el pal de l’estelada de Fornells de la Selva.

Danys públics

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), va tornar a remarcar que aquest tipus d’accions, a banda dels motius ideològics, són actes vandàlics que afecten el conjunt de la població pels desperfectes que ocasionen: “Considerem que aquest acte vandàlic només comporta els danys en els bens públics comuns, amb una despesa econòmica que ens repercuteix a tots, també als autors dels desperfectes”, va dir Puig, i hi va afegir: “Hem de ser capaços de fer prevaldre el respecte per totes aquelles manifestacions d’idees que no comporten el perjudici del bé comú.” Finalment, l’estelada que onejava a Parlavà també va ser robada, en una jornada negra que ahir va deixar tres municipis afectats.