OPINIÓ
8 desembre 2018 2.00 h

L’actuació dels Mossos i la ultradreta

Les dures càrre­gues dels Mos­sos d’Esqua­dra d’aquest dijous con­tra els col·lec­tius que pro­tes­ta­ven con­tra els mítings d’ultra­dreta a Girona i Ter­rassa van obte­nir ahir una res­posta ferma per part del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, que va dema­nar expli­ca­ci­ons i una actu­ació imme­di­ata per exi­gir res­pon­sa­bi­li­tats al con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch. Efec­ti­va­ment, les càrre­gues van ser des­pro­por­ci­o­na­des i les actu­a­ci­ons d’alguns agents, total­ment fora de lloc, tenint en compte el model de poli­cia democràtica que els cata­lans han triat per als Mos­sos d’Esqua­dra. I ni l’acti­tud, cer­ta­ment hos­til i pro­vo­ca­dora en alguns moments, dels mani­fes­tants –com durant el pri­mer assalt a la plaça giro­nina–, podria jus­ti­fi­car l’acar­nis­sa­ment de deter­mi­nats agents. Torra i Buch van pro­me­tre ahir una inves­ti­gació dels fets, pri­mer pas neces­sari, evi­dent­ment, abans de por­tar a terme les acci­ons que cal­gui en unes bri­ga­des dels Mos­sos que, sovint, han estat qüesti­o­na­des per les seves actu­a­ci­ons.

L’altra cara del debat és en l’ori­gen de la pro­testa, les pro­vo­ca­do­res con­vo­catòries de la ultra­dreta. Cata­lu­nya ha estat sem­pre, i no es pot enten­dre de cap altra manera, res­pec­tu­osa amb el dret a la lli­ber­tat d’expressió de tot­hom, però segur que el govern català sabrà ges­ti­o­nar millor en el futur aquest tipus de reu­ni­ons neo­fei­xis­tes, per la inse­gu­re­tat ciu­ta­dana que gene­ren. Una solució és igno­rar-los i dei­xar-los en evidència en la seva mino­ria, però a tot ple­gat hi aju­da­ria segu­ra­ment que ajun­ta­ments i govern els ho poses­sin al màxim de difícil a l’hora de reu­nir-se, per exem­ple, en indrets emblemàtics com la plaça de l’U d’Octu­bre de Girona. I pel damunt de tot evi­tar la violència, com històrica­ment s’ha fet durant tot el procés inde­pen­den­tista.