POLÍTICA
MADRID - 9 gener 2019 2.00 h

Detenen vuit joves d’Arran quan volien encadenar-se al Suprem

REDACCIÓ - MADRID

La poli­cia espa­nyola va dete­nir ahir vuit joves vin­cu­lats a Arran, orga­nit­zació juve­nil de la CUP, acu­sats de desor­dres públics quan inten­ta­ven fer una acció de pro­testa davant de les por­tes del Tri­bu­nal Suprem, a Madrid. Fonts poli­ci­als i jurídiques van indi­car que els arres­tos es van rea­lit­zar cap a les dues del mig­dia a la plaça de la Vila de París, davant de l’edi­fici judi­cial, i que els detin­guts por­ta­ven pan­car­tes i pots de pin­tura. Agents de la bri­gada pro­vin­cial d’infor­mació s’han fet càrrec de la inves­ti­gació.

Per la seva part, Arran_­jo­vent piu­lava a Tuit­ter: “Davant del Tri­bu­nal Suprem fèiem una acció simbòlica per donar el tret de sor­tida a la cam­pa­nya pels judi­cis que aviat començaran, però un cop més, la lli­ber­tat d’expressió ha estat repri­mida. #Tom­be­mElRègim.” Segons fonts de l’orga­nit­zació, volien enca­de­nar-se i fer una per­for­mance amb unes car­tes, sota el lema Estri­pem la bara­lla. Tom­bem el règim. Les for­ma­ci­ons d’Alerta Solidària i Arran van con­vo­car ahir al ves­pre con­cen­tra­ci­ons a Bar­ce­lona –van tallar la Via Laie­tana–, Ripoll, València, Cas­tell­de­fels i Saba­dell, ciu­tats on viuen les per­so­nes detin­gu­des.