OPINIÓ
9 gener 2019 2.00 h

El dilema del pressupost

El govern de Pedro Sánchez apro­varà demà el pro­jecte de pres­su­post gene­ral de l’Estat (PGE), que ara haurà d’entrar a la mesa del Congrés dels Dipu­tats per a la seva tra­mi­tació. És la seva res­pon­sa­bi­li­tat i la de tot govern pre­sen­tar el seu pres­su­post, encara que no tin­gui garan­tit el suport par­la­men­tari, però també és la seva res­pon­sa­bi­li­tat tre­ba­llar, nego­ciar i fer política per acon­se­guir el suport d’altres par­tits quan és impres­cin­di­ble per poder apro­var aquest pres­su­post. No fer això con­ver­teix l’ela­bo­ració i la pre­sen­tació del PGE en un brin­dis al sol.

ERC i el PDe­CAT tenen un dilema molt evi­dent davant el PGE –les dis­crepàncies dins de tots dos par­tits són públi­ques–. Van fer pos­si­ble la moció de cen­sura a Mari­ano Rajoy i l’accés de Pedro Sánchez a La Mon­cloa, perquè el govern espa­nyol fos pro­ac­tiu en la solució del con­flicte polític amb Cata­lu­nya. Mesos després con­ti­nuen espe­rant i, per tant, davant les rei­te­ra­des peti­ci­ons de suport al PGE, l’exigència d’una nego­ci­ació bila­te­ral sobre el con­flicte que inclo­gui el futur dels pre­sos polítics no només és legítima, sinó també rao­na­ble.

Pedro Sánchez juga les seves car­tes; amenaça amb un avançament d’elec­ci­ons, que podria empit­jo­rar la situ­ació a Cata­lu­nya si el PP, Cs i Vox sumen per for­mar un govern de dre­tes, i tras­passa als par­tits inde­pen­den­tis­tes cata­lans una res­pon­sa­bi­li­tat que és prin­ci­pal­ment seva. I aquesta és la qüestió clau. Perquè si el PSOE defensa un PGE social i pro­gres­sista, vol pre­ser­var Espa­nya de la invo­lució d’un pacte PP, Cs i Vox i afirma que cal una solució política al con­flicte polític amb Cata­lu­nya, el mínim que se li pot exi­gir és que faci ges­tos i pas­sos en aquesta direcció.