POLÍTICA
BARCELONA - 9 gener 2019 2.00 h

El govern veu “lluny” negociar els comptes de Pedro Sánchez

 ERC i el PDeCAT han de decidir si bloquegen la tramitació quan els aprovi divendres el Consell de Ministres

 Reiteren que per asseure’s cal oferir una solució política per a Catalunya

JORDI ALEMANY - BARCELONA

Si no hi ha cap gest immi­nent els pròxims dies de l’exe­cu­tiu espa­nyol ofe­rint una “solució política” per a Cata­lu­nya, la posició del govern de la Gene­ra­li­tat, i per extensió de PDe­CAT i ERC, serà man­te­nir el no al pres­su­post gene­ral de l’Estat (PGE) que Pedro Sánchez pre­sen­tarà diven­dres després que s’apro­vin al Con­sell de Minis­tres. I no només serà un no als comp­tes, sinó que segu­ra­ment serà una nega­tiva a la pos­si­bi­li­tat d’asseure’s a nego­ciar. La por­ta­veu del govern i con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, va adver­tir al pre­si­dent espa­nyol que ho veu “lluny, molt lluny”, coin­ci­dint amb el vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès (ERC), i el pre­si­dent del PDe­CAT, David Bon­vehí, en el fet que el PSOE no pot des­vin­cu­lar una pro­posta política per a Cata­lu­nya de la nego­ci­ació dels comp­tes.

També és cert, però, que cap dels tres inter­lo­cu­tors va dei­xar clar si opta­ran d’entrada per la fórmula de blo­que­jar la seva tra­mi­tació amb una esmena a la tota­li­tat, un debat obert públi­ca­ment a les xar­xes dins del PDe­CAT, però que ahir Bon­vehí va tor­nar a remar­car que difícil­ment tindrà con­tinuïtat si Sánchez no fa un gest amb Cata­lu­nya abans de diven­dres. Les for­ma­ci­ons dei­xen aquesta porta oberta perquè el govern manté, com va reconèixer Artadi, que con­jun­ta­ment amb Ara­gonès man­te­nen con­tac­tes amb la vice­pre­si­denta del govern espa­nyol, Car­men Calvo, i la minis­tra de Política Ter­ri­to­rial i Funció Pública, Merit­xell Batet, per tan­car una reunió aquest mes, com es van com­pro­me­tre en el “pas enda­vant tímid” que va sig­ni­fi­car la reunió de Pedral­bes del 20 de desem­bre. Ara­gonès i Bon­vehí insis­tei­xen a dema­nar que s’obri una taula de nego­ci­ació bila­te­ral entre els exe­cu­tius, espe­ci­fi­cant els inter­lo­cu­tors i un calen­dari, tot i que el vice­pre­si­dent anava més enllà i dema­nava que la tro­bada sigui “fle­xi­ble” i que, pel que fa a la part cata­lana, “es plan­te­jarà el dret d’auto­de­ter­mi­nació”.

Bassa no vol un no rotund

L’excon­se­llera de Tre­ball Dolors Bassa, en una entre­vista des de la presó a RAC1, asse­gu­rava que no era par­tidària d’apro­var els comp­tes, però tam­poc els dona­ria un “no rotund” en espera que l’exe­cu­tiu espa­nyol, si vol apro­var-los, “faci un gest, el que sigui, però que el faci”. I ho argu­men­tava dient: “No podem dei­xar caure el govern de Pedro Sánchez, adver­tint que “l’alter­na­tiva a tom­bar aquest govern és molt pit­jor amb el PP, Ciu­ta­dans i l’extrema dreta”.

Sánchez torna a Barcelona en un acte del PSC

Pedro Sánchez tornarà a Barcelona aquest dissabte per participar en un acte del PSC, en condició de secretari general del PSOE, per obrir l’any polític fent un repàs dels set mesos del seu govern, i en el qual donarà valor a les fites assolides en matèria social i defensarà la utilitat del pressupost general de l’Estat, que el dia abans haurà aprovat el Consell de Ministres.

Així ho va explicar el secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, que també va descartar que l’executiu socialista faci cap “gest” a Catalunya per fer possible l’aprovació del pressupost: “Els gestos que tindrem amb Catalunya són els mateixos que tindrem amb altres comunitats autònomes d’Espanya, que són els que tenen a veure amb les prioritats polítiques, les polítiques socials que milloraran notablement la situació dels ciutadans, i inversions territorials”, va assegurar Ábalos.

Fonts del govern espanyol van explicar que no s’ha previst que el president espanyol mantingui una reunió o es vegi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, aprofitant aquest desplaçament. A més, divendres Torra té previst desplaçar-se a Waterloo i dissabte iniciarà un altre viatge als Estats Units.