POLÍTICA
MADRID - 9 gener 2019 2.00 h

El rei demana respecte per les decisions judicials

 El monarca fa pinya amb el poder judicial quan falten poques setmanes per al judici de l’1-O i defensa la legitimitat dels jutges

 L’entrega dels despatxos als nous jutges es trasllada de Barcelona a Madrid

REDACCIÓ - MADRID

El rei Felip VI va dema­nar ahir res­pecte per les deci­si­ons judi­ci­als i va asse­gu­rar que el poder judi­cial té “plena legi­ti­mi­tat”. El monarca va fer pinya amb el poder judi­cial quan fal­ten poques set­ma­nes per a la cele­bració del judici de l’1-O al Tri­bu­nal Suprem, i ho va fer durant l’entrega dels des­pat­xos als nous jut­ges, un acte que des del 1997 es feia a Bar­ce­lona i que ahir, per pri­mer cop, es va dur a terme a Madrid.

Felip VI va defen­sar davant els màxims repre­sen­tants del poder judi­cial la sepa­ració de poders i la “legi­ti­mi­tat” dels jut­ges espa­nyols. “La funció de jut­jar i fer exe­cu­tar allò jut­jat, atribuïda en exclu­siva a un poder de l’Estat, inde­pen­dent i ple­na­ment sepa­rat dels altres poders, així com el res­pecte a les reso­lu­ci­ons dic­ta­des, són con­di­ci­ons indis­pen­sa­bles en qual­se­vol democràcia digna de ser-ho”, va dir. El lliu­ra­ment dels des­pat­xos judi­ci­als va tenir lloc a les por­tes del judici que ha de fer seure al banc dels acu­sats Oriol Jun­que­ras, Jordi Sànchez, Jordi Cui­xart, excon­se­llers i l’expre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell. També va coin­ci­dir amb la nego­ci­ació que Ciu­ta­dans i el PP man­te­nen amb Vox a Anda­lu­sia. En aquest con­text, el rei d’Espa­nya va aler­tar que la Cons­ti­tució “empara però limita l’exer­cici del poder polític”. “El valor de la Cons­ti­tució el tro­ba­rem sobre­tot en el fet que és la garan­tia dels valors suprems d’una soci­e­tat lliure, sense els quals no resul­ta­ria recognos­ci­ble com a tal, perquè encarna la màxima qua­li­tat democràtica d’una soci­e­tat i empara, alhora que limita, el poder polític”, va decla­rar. Felip VI va dema­nar, així mateix, un com­promís a tota la soci­e­tat per estar “per­ma­nent­ment com­pro­mesa amb els valors cons­ti­tu­ci­o­nals: la lli­ber­tat i el plu­ra­lisme polític, la justícia la igual­tat i el res­pecte a la dig­ni­tat de les per­so­nes”. Als 63 nous jut­ges als quals va lliu­rar els des­pat­xos (40 dones i 23 homes) els va reco­ma­nar que “des­ter­rin” de la seva actu­ació qual­se­vol “impuls o interès per­so­nal” i que facin pre­val­dre “l’interès gene­ral i de la soci­e­tat”.

A Madrid, pun­tu­al­ment

L’acte d’entrega de des­pat­xos a la nova pro­moció de jut­ges va tenir lloc a Madrid després de 22 anys fent-se a Bar­ce­lona, que és on hi ha la seu de l’Escola Judi­cial. El tras­llat de l’acte per pri­mer cop a Madrid res­pon als 40 anys de la Cons­ti­tució i als 25 anys de l’apro­vació de la llei que atri­bu­eix al CGPJ la for­mació dels jut­ges. Així ho va asse­gu­rar el pre­si­dent del CGPJ, Car­los Les­mes, que va afir­mar que es tracta d’un fet “pun­tual” que no té res a veure amb even­tu­als pro­ble­mes de segu­re­tat si l’acte es fes a Bar­ce­lona. Les­mes va garan­tir que l’any que ve es recu­pe­rarà la tra­dició de lliu­rar els des­pat­xos a Bar­ce­lona.

El canvi d’esce­nari no ha estat ben rebut pels jut­ges cata­lans. La jut­gessa degana de Bar­ce­lona, Mercè Caso, va con­si­de­rar que el tras­llat de l’acte a Madrid repre­senta “un gran error” que resulta “molt des­en­co­rat­ja­dor” per als que tre­ba­llen aquí i esti­men l’escola, deia. La Sala de Govern del TSJC també va expres­sar al desem­bre la seva “pro­funda decepció” pel canvi.

El Suprem acceptaria citar Rajoy de testimoni

REDACCIÓ

El tribunal que jutjarà l’1-O serà “generós” i “garantista” a l’hora d’acceptar testimonis proposats per les defenses, segons va afirmar ahir en una conversa informal amb periodistes el president del CGPJ, Carlos Lesmes. Es preveu que les defenses sol·licitin centenars de testimonis, entre afectats per les càrregues, policies i ex-alts càrrecs del govern del PP. Vox, que actua coma acusació popular, ha demanat que testifiquin, entre d’altres, l’expresident Rajoy, l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Lesmes va afirmar que el tribunal vol ser garantista “especialment en aquest cas, ja que s’han qüestionat les garanties del tribunal”, i que serà “generós” i admetrà pràcticament tot el que es plantegi. Amb el judici en marxa, les defenses podran renunciar a alguns testimonis per “redundants o innecessaris”.

Les defenses ultimen els seus escrits, que podran presentar fins al 14 de gener. El judici començarà a finals de gener o principis de febrer, i es concentraran les sessions de dimarts a dijous, de les deu del matí a les sis de la tarda, amb hora i mitja per dinar. Els acusats en presó preventiva seran traslladats a presons madrilenyes per assistir a totes les sessions del judici, que es podria allargar fins a tres mesos. El tribunal confia a notificar la sentència abans de les vacances d’estiu.