POLÍTICA
BARCELONA - 9 gener 2019 2.00 h

Una llei per salvar-ne quatre

 El govern s’adapta al TC i aprova la recuperació de quatre de les catorze normes suspeses

 L’executiu busca “alternatives legals” per a la llei d’igualtat,del cànnabis, del ‘fracking’ i de l’agència de protecció social

EMILI BELLA - BARCELONA

La Gene­ra­li­tat va ini­ciar ahir el procés per ela­bo­rar una única llei que ver­si­o­narà dis­po­si­ci­ons anul·lades o sus­pe­ses que puguin pas­sar el sedàs del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC). Amb l’apro­vació de la memòria pre­li­mi­nar, ahir al con­sell de govern, l’exe­cu­tiu bus­carà “alter­na­ti­ves legals” que donin efec­ti­vi­tat a les parts ampu­ta­des de qua­tre lleis: la d’igual­tat efec­tiva de dones i homes, la del canvi climàtic, la de les asso­ci­a­ci­ons de con­su­mi­dors de cànna­bis i la de l’Agència Cata­lana de Pro­tecció Social. Es tracta de nor­mes impug­na­des en l’etapa del govern de Mari­ano Rajoy.

L’alt tri­bu­nal ha impe­dit que es puguin apli­car qüesti­ons com ara la qua­li­fi­cació com a dis­cri­mi­nació directa per raó de sexe de l’asset­ja­ment sexual a la feina, la con­cessió de per­mi­sos d’explo­ració per a l’obtenció de gas i petroli mit­jançant la tècnica del fracking o que el sec­tor públic de la Gene­ra­li­tat no pugui dis­po­sar d’orga­nis­mes com ara l’agència de pro­tecció social.

La volun­tat del govern és que l’ano­me­nada llei òmni­bus s’hagi resolt abans de mig any, ja que només cal adap­tar alguns pre­cep­tes i la tra­mi­tació d’un sol pro­jecte de llei en lloc de qua­tre és més àgil. La con­se­llera de la Pre­sidència i por­ta­veu del govern, Elsa Artadi, espera tor­nar a tro­bar el suport dels matei­xos grups par­la­men­ta­ris que van apro­var ori­gi­nal­ment les lleis.

La d’igual­tat, per exem­ple, va tirar enda­vant per una­ni­mi­tat. En con­cret, n’havien que­dat sus­pe­sos pre­cep­tes que tenen a veure amb l’àmbit labo­ral en con­si­de­rar que la Gene­ra­li­tat no té com­petències per impo­sar segons qui­nes mesu­res al sec­tor pri­vat, rela­ci­o­na­des amb l’asset­ja­ment sexual a la feina, plans d’igual­tat i raci­o­na­lit­zació d’hora­ris que faci­li­tin la con­ci­li­ació, inclusió obli­gatòria de la figura del res­pon­sa­ble sin­di­cal d’igual­tat, presència paritària d’homes i dones en els òrgans de nego­ci­ació col·lec­tiva i incor­po­ració de les pers­pec­ti­ves de gènere en els expe­di­ents de regu­lació d’ocu­pació.

“Apli­ca­rem al sec­tor public de la Gene­ra­li­tat aques­tes mesu­res. No podem obli­gar les empre­ses, però podem incen­ti­var altres admi­nis­tra­ci­ons cata­la­nes i inci­dir en can­vis al sec­tor pri­vat a través de la con­trac­tació pública”, va asse­gu­rar Artadi.

Pel que fa a la llei de canvi climàtic, només hi ha sus­pesa la pro­hi­bició del fracking, però el govern creu que amb un nou redac­tat més precís es podrà superar el TC d’acord amb la nova juris­prudència exis­tent des que el Par­la­ment va apro­var la llei, que “deixa esclet­xes”.

D’altra banda, es posarà en marxa el gros de l’Agència Cata­lana de Pro­tecció Social, ja que només té sus­pe­sos onze arti­cles. Queda pen­dent la gestió de recur­sos que en un futur li siguin atribuïts, la gestió de les pres­ta­ci­ons en què cal­gui tenir en compte can­vis de residència o períodes de carència en altres ter­ri­to­ris i la relació amb orga­nis­mes equi­va­lents, però això no impe­deix sig­nar-hi con­ve­nis.

La quarta llei que es reha­bi­li­tarà amb l’òmni­bus és la del cànna­bis, apro­vada per mitjà d’una ini­ci­a­tiva legis­la­tiva popu­lar (ILP). Hi ha nor­mes simi­lars que han pas­sat el fil­tre del TC, com ara la del País Basc, de manera que el govern està en con­tacte amb les asso­ci­a­ci­ons impul­so­res de la ILP per veure com es pot tor­nar a redac­tar i “que no col·lideixi de nou” amb el Cons­ti­tu­ci­o­nal.

D’aquesta manera, el govern con­ti­nua l’estratègia de la no con­fron­tació ni la deso­bediència dels dic­tats del Cons­ti­tu­ci­o­nal, alhora que dona com­pli­ment a la moció del Par­la­ment del 5 de juliol del 2018, apro­vada amb els vots de Junts per Cata­lu­nya, ERC i la CUP, que recla­mava recu­pe­rar les catorze lleis lami­na­des pel TC. “Totes tenen el seu camí i la seva casuística dife­rent, no n’hi ha cap d’igual, però hi estem tre­ba­llant d’una manera o d’una altra. Lamento que s’havia avançat en acords inter­pre­ta­tius però han que­dat atu­rats pel govern espa­nyol”, va expli­car Artadi, que va recor­dar que la moció no esti­pu­lava haver de recu­pe­rar les lleis amb el mateix redac­tat.

Les que ja s’han resolt amb acords amb Pedro Sánchez són les dues d’habi­tatge i la d’uni­ver­sa­lit­zació de l’assistència sanitària. També s’ha aixe­cat la sus­pensió del lli­bre VI del Codi Civil i ara està en vigor. Lallei de ciber­se­gu­re­tat ha que­dat al marge del paquet de qua­tre ende­gat ahir perquè la sentència es va conèixer just abans de Nadal. Pel que fa a les dues qüesti­ons tri­butàries (l’impost nuclear i els actius no pro­duc­tius), s’estan tor­nant a redac­tar.

D’altra banda, sobre la llei de comerç, el govern l’està abor­dant amb el con­sell asses­sor “per fer reco­ma­na­ci­ons i veure com queda”. Quant a la llei que afecta els vehi­cles de llo­guer amb con­duc­tor (VTC), s’està tre­ba­llant la cessió de la com­petència a l’àrea metro­po­li­tana i una regu­lació con­junta. Final­ment, la modi­fi­cació de la llei de la Pre­sidència de la Gene­ra­li­tat està pen­dent de la modi­fi­cació del regla­ment del Par­la­ment.

La con­se­llera va remar­car que el govern no desis­teix d’arri­bar a més acords amb el govern de Sánchez per recu­pe­rar aques­tes lleis, però tre­ba­lla en alter­na­ti­ves per si aquests no arri­ben. Després de la pausa nada­lenca s’han reprès els con­tac­tes d’Artadi i del vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, amb Car­men Calvo per pre­pa­rar la reunió que s’ha de fer aquest mes entre els dos governs, però que con­ti­nua encara sense data.

LES FRASES

No estem desistint d’arribar a acords interpretatius [amb el govern de Sánchez], però continuem treballant en alternatives
Les alternatives legals per trobar els mateixos efectes entenem que seran compartides pels grups parlamentaris
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

Artadi medita concórrer a Barcelona

La consellera de la Presidència va admetre ahir que el debat sobre la possibilitat que ella abandoni el govern per anar a la llista independentista que podria encapçalar Quim Forn –empresonat a Lledoners– a les municipals per Barcelona “existeix, però és un debat obert”. La portaveu del govern, doncs, no descarta aquesta possibilitat; però, com que les converses no estan tancades, “en funció de la resolució d’aquest debat se’n derivaran o no modificacions al govern”. Es tracta de la llista que treballen el PDeCAT i la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont (Artadi no és militant del PDeCAT). En aquest cas, la candidata de la formació ja escollida per primàries, Neus Munté, aniria darrere d’Artadi.