09/01/19. Xirgo, Xevi. Esforça-t’hi, Pedro!. El Punt Avui.

OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 9 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Esforça-t’hi, Pedro!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“La pressió per apro­var el pres­su­post, la té Sánchez, i no pas els inde­pen­den­tis­tes. O no?

El pre­si­dent espa­nyol, Pedro Sánchez, se’n va anar ahir a l’agència EFE per expli­car que aquest diven­dres, que és aquí a la can­to­nada, el Con­sell de Minis­tres apro­varà el pro­jecte de llei de pres­su­post gene­ral de l’Estat. O el que és el mateix: va voler afe­gir pressió als par­tits inde­pen­den­tis­tes que mesos enrere li van donar suport en la moció de cen­sura. Està molt bé que Pedro Sánchez tiri pel dret i porti el pres­su­post al Con­sell de Minis­tres. I està molt bé que intenti posar pressió a les for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes. Però a mi em sem­bla que, la pressió, la té ell. És a ell, al pre­si­dent, a qui posa­rem l’eti­queta d’haver tirat enda­vant o no el pres­su­post. “És un pres­su­post perquè Espa­nya avanci, perquè con­tinuï enda­vant en política social, en crei­xe­ment econòmic i en la cre­ació d’ocu­pació; serà un pres­su­post car­re­gat de sen­tit comú i també de valors soci­als que fa falta al nos­tre país”, va dir ahir. El pre­si­dent espa­nyol va dir que el vol nego­ciar amb totes les for­ces par­la­mentàries (“esten­drem la mà també a Ciu­ta­dans i al PP”) “i no només amb les for­ces inde­pen­den­tis­tes”. Fantàstic. Però tot­hom va enten­dre el que havia d’enten­dre: si el pres­su­post no s’aprova serà perquè els inde­pen­den­tis­tes no volen. No hi haurà avenços en política social, ni crei­xe­ment econòmic, ni cre­ació d’ocu­pació. I, a més, poden obrir la porta al fet que la gran aliança que gover­narà a Anda­lu­sia ho faci també a Espa­nya. La pressió és alta, altíssima, a les for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes. Tanta que aquests dies sen­tim opi­ni­ons diver­gents en els par­tits que govern a Cata­lu­nya. I si con­sul­tes­sin la militància, més. Sánchez es per­met dir que no pot fer pública cap pro­posta per a Cata­lu­nya fins després de les sentències de l’1-O, però pres­si­ona JxCat i ERC (amb un cert èxit, veient les divergències Bel-Nogue­ras o el que deia ahir Bassa) perquè donin suport al pres­su­post abans del judici. No em ser­veix, a mi, l’argu­ment aquest que una cosa no té res a veure amb l’altra. Tot hi té a veure. I em sem­bla que no hauríem d’obli­dar que, la pressió, la té ell. És el seu pres­su­post. Esforça-t’hi una mica més, Pedro, de veri­tat, i tots (i Espa­nya també) hi sor­ti­rem gua­nyant.

Comments