POLÍTICA
BARCELONA - 9 març 2019 2.00 h

Ratificats els 240.000 euros de multa a l’ANC

 L’AN sentencia que la gigaenquesta va tractar dades ideològiques

REDACCIÓ - BARCELONA

La sala con­ten­ci­osa admi­nis­tra­tiva de l’Audi­en­cia Naci­o­nal (AN) ha deses­ti­mat el recurs inter­po­sat per l’ANC i ha con­fir­mat les mul­tes de 240.000 euros que li va impo­sar l’Agència Espa­nyola de Pro­tecció de Dades: 200.000 euros per la giga­en­questa del 9-N i 40.000 per la “manca de segu­re­tat de les dades dels socis” que un grup auto­de­no­mi­nat “Anony­mous Cata­lu­nya” li va robar i va fer públi­ques el 4 de setem­bre del 2014, que incloïen els DNI i cor­reus per­so­nals, i si esta­ven al cor­rent de paga­ment. Els jut­ges con­si­de­ren que l’ANC va come­tre una infracció greu perquè no va man­te­nir les dades en “les degu­des con­di­ci­ons de segu­re­tat” perquè no aca­bes­sin a mans de ter­cers. Segons la sentència, a més, l’ANC va crear un fit­xer on guar­dava totes les enques­tes, i la infor­mació es va “meca­nit­zar” a través d’una apli­cació. Arran d’això, l’agència va obrir una inves­ti­gació i va con­cloure que s’havia produït una vul­ne­ració molt greu de la llei de pro­tecció de dades. El tri­bu­nal con­si­dera que es van trac­tar dades ideològiques dels enques­tats, ja que l’ANC en va fer un trac­ta­ment que per­me­tia asso­ciar les res­pos­tes de caràcter polític amb un domi­cili con­cret, por­tant “a terme la iden­ti­fi­cació sense grans esforços”.

L’ANC dema­nava que s’anul·les­sin les mul­tes adduint que aquesta llei no era apli­ca­ble a la giga­en­questa perquè no va usar cap dada per­so­nal ni es va infrin­gir cap prin­cipi de res­pon­sa­bi­li­tat. A més, acu­sava l’agència de “valo­rar il·lògica­ment o de manera extra­va­gant” les pro­ves de l’expe­di­ent.L’Audi­en­cia ja havia con­fir­mat al gener una altra multa que l’agència esta­tal havia impo­sat a Òmnium Cul­tu­ral igual­ment per la ‘giga­en­questa’.