POLÍTICA
PERIODISTA - 9 abril 2019 2.00 h

OPINIÓ

La desunió abans de les eleccions

LLUÍS FALGÀS - PERIODISTA

L’aposta de Marta Pas­cal de pro­po­sar un par­tit nou estil Con­vergència Democràtica de Cata­lu­nya no és mala idea. Després de totes les sac­se­ja­des del procés que ha pro­vo­cat pre­sos i exi­li­ats ha que­dat buit un espai elec­to­ral post­con­ver­gent que durant molts anys ha ali­men­tat la soci­al­de­mocràcia i el naci­o­na­lisme català. No és mala idea pre­go­nar una nova for­mació cata­la­nista i expli­car, sense con­sen­ti­ment ofi­cial d’Artur Mas, que està dis­po­sat a tor­nar a la política activa quant el febrer de l’any 2020 s’acabi la seva inha­bi­li­tació a causa del 9-N. Cal l’espai polític i que Artur Mas con­tinuï sense pro­nun­ciar-se al res­pecte. Allò que és mala idea és pro­po­sar, a menys de tres set­ma­nes de les elec­ci­ons del 28 d’abril i a sis de les elec­ci­ons muni­ci­pals i euro­pees, una nova for­mació política que, per molts acla­ri­ments i per bé que s’expli­qui, el que dona a enten­dre és que el pro­blema rau en les for­tes dis­crepàncies sobre com actuen ara mateix els suc­ces­sors d’Artur Mas. És a dir, Car­les Puig­de­mont i Quim Torra.

L’actual govern de la Gene­ra­li­tat està dèbil. Lli­gat de mans i peus. L’opo­sició demana elec­ci­ons i les enques­tes indi­quen que, si hi hagués con­vo­catòria elec­to­ral per al Par­la­ment de Cata­lu­nya, gua­nya­ria en soli­tari ERC. El moment polític actual és anor­mal. En res hi ajuda que l’inde­pen­den­tisme de par­tit és vagi tren­cant una mica més amb pro­pos­tes de noves for­ma­ci­ons quan la majo­ria de la ciu­ta­da­nia de pedra picada inde­pen­den­tista demana uni­tat. En menys de tres set­ma­nes se sabrà el resul­tat de la votació. Un termòmetre sufi­ci­ent per a les noves pro­pos­tes i els replan­te­ja­ments. Tot ple­gat crea més con­fusió. El PDe­CAT, la Crida, JxCat, excon­ver­gents.... Massa galls en un mateix galli­ner. El refrany cas­tellà de la savi­esa popu­lar ho diu amb molta clare­dat. “Entre todos la mata­ron y ella sola se murió”...