OPINIÓ
9 abril 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

El retorn de la FEN

MIQUEL RIERA

A l’ins­ti­tut Fre­de­ric Martí i Car­re­ras, a Pala­fru­gell, el curs 1976/77 encara vam haver d’estu­diar For­mación del Espíritu Naci­o­nal (FEN), l’assig­na­tura amb què el règim fran­quista inten­tava adoc­tri­nar els nens i joves d’arreu de l’Estat. El pro­fes­sor de FEN d’aquell curs de COU a Pala­fru­gell no sabia com sor­tir-se’n. D’una banda, el règim sem­blava mort i no tenia sen­tit con­ti­nuar expli­cant què eren els prin­ci­pios del Movi­mi­ento o les corts fran­quis­tes. D’altra banda, era obli­gat impar­tir-la. Va fer-ho com va poder, davant l’opo­sició crei­xent de l’alum­nat que li retrèiem aque­lla impo­sició just quan tot just començàvem a tas­tar la lli­ber­tat. Afor­tu­na­da­ment, una certa real poli­tik es va impo­sar i tots vam pas­sar la FEN sense pro­ble­mes.

De fet, ni l’adoc­tri­na­ment rebut aquell any, ni el que vam rebre els anys ante­ri­ors li va ser­vir de res, al règim. De seguida que vam tenir una mica de cri­teri intel·lec­tual, amb l’ajut ines­ti­ma­ble d’algun pro­fes­sor, vam enten­dre que tot allò que ens expli­ca­ven a FEN era per llençar-ho direc­ta­ment a la pape­rera de la història. Així ho vam fer, en començar a devo­rar lli­bres i revis­tes i a escol­tar la gent que par­lava d’un futur en lli­ber­tat lluny de les coti­lles d’aquell règim caduc i cor­rupte.

Ahir, el líder de Ciu­ta­dans, Albert River, un dels pilars de la ultra­dreta neo­fran­quista que ens vol sot­me­tre, va pro­po­sar una nova assig­na­tura a les esco­les simi­lar a aque­lla FEN. I no pas en el sen­tit de l’edu­cació per a la ciu­ta­da­nia imple­men­tada pel PSOE i reti­rada pel PP, sinó per fer estu­diar “la Cons­ti­tució”, el man­tra, la bíblia de la democràcia a l’espa­nyola, l’altar into­ca­ble de la raó d’uns, el text que “ens vam donar entre tots” men­tre els mili­tars ens amenaçaven amb l’espasa.

Rivera es pensa que fent estu­diar als nos­tres joves la “sagrada Cons­ti­tució” aquests ja se sen­ti­ran, de cop, més espa­nyols i rene­ga­ran de les vel·leïtats inde­pen­den­tis­tes. També deu creure que ho faran la resta de cata­lans si se suspèn l’auto­no­mia, s’inter­ve­nen l’escola cata­lana i TV3, i es dis­so­len els Mos­sos, quan acon­se­gui­ran tot el con­trari.

Rivera i els seus ali­ats de la dreta neo­fran­quista s’assem­blen cada cop més als guàrdies civils plo­ri­cons que aquests dies decla­ren al Tri­bu­nal Suprem. Eren “la tem­pesta” i van aca­bar sent un ruïna, mal­grat tots els cops. Ver­go­nya. Un cop més.