OPINIÓ
9 desembre 2018 2.00 h

Per fer República a Europa

Len­ta­ment, perquè els entre­bancs no han estat pocs ni petits, el Con­sell per la República va fent pas­sos enda­vant. Un any després de la mani­fes­tació mul­ti­tu­dinària que va por­tar més de qua­ranta mil per­so­nes a Brus­sel·les per exi­gir una res­posta d’Europa a la crisi cata­lana, ahir es va esce­ni­fi­car la posada en marxa de l’enti­tat que ha de fer d’alta­veu del pro­jecte repu­blicà a l’exte­rior. Però no només ha de ser una caixa de res­sonància, és clar, sinó que es pro­clama pro­ac­tiva en ini­ci­a­ti­ves con­cre­tes que donin sen­tit efec­tiu al man­dat de l’1-O i a la decla­ració d’inde­pendència del 27-O, com es va repe­tir ahir al Tea­tre Real de Brus­sel·les.

El Con­sell per la República és un com­promís con­tret per les for­ces sobi­ra­nis­tes en les elec­ci­ons al Par­la­ment i és, per tant, la seva obli­gació col·labo­rar en la posada en marxa i el poste­rior fun­ci­o­na­ment. Un dels avan­tat­ges que s’ha posat en relleu en cada acte públic amb relació al Con­sell –i ahir no va ser una excepció– és que es tracta d’una enti­tat pri­vada, que es finançarà amb fons pri­vats i que estarà sot­mesa a la juris­dicció belga, que, com és sabut, no té res a veure amb el marc jurídic i la justícia espa­nyola. Són tres atri­buts que li per­me­tran tenir les mans lliu­res per fer República a Europa de manera més des­a­com­ple­xada, lliure i segura, com va dir Car­les Puig­de­mont en un dis­curs de gran altura política.

Després de la jor­nada rei­vin­di­ca­tiva d’ahir, i després d’haver-se cons­ta­tat el gran suport popu­lar –a banda de l’ins­ti­tu­ci­o­nal– que està rebent la ini­ci­a­tiva, ha arri­bat l’hora dels fets, de fer República per la via dels fets, com ha pro­cla­mat el mateix Con­sell, en uns moments en què la causa cata­lana reclama, com es va dir, uni­tat d’acció.