OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 9 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Consell.republicat.cat

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“El Con­sell neix al marge de la lega­li­tat espa­nyola, i això ja és tota una garan­tia. I aire fresc!

Em vaig emo­ci­o­nar, ahir, en la pre­sen­tació del Con­sell per la República. En vaig emo­ci­o­nar en sen­tir-hi el dis­curs de Pau Casals davant de l’ONU el 1971, en reco­llir-hi la Meda­lla de la Pau (“Soc català. Cata­lu­nya és avui una província d’Espa­nya, però Cata­lu­nya ha estat la nació més gran del món”); em vaig emo­ci­o­nar en tor­nar a sen­tir can­tar Lluís Llach (“venim del nord; venim del sud...”); em vaig emo­ci­o­nar en veure com cen­te­nars de cata­lans feien cua al tea­tre KVS de Brus­sel·les després de fer milers de quilòmetres per ser-hi; em vaig emo­ci­o­nar en veure rea­parèixer Valtònyc, i em vaig emo­ci­o­nar, és clar, veient mig govern, el Con­sell de la República en pes i el pre­si­dent Puig­de­mont dema­nant uni­tat. Em vaig emo­ci­o­nar, també, en sen­tir l’excon­se­ller Comín sent clar i català; dur, però clar i català (“el tram que ens queda per arri­bar a la inde­pendència serà dramàtic”; “ha arri­bat l’hora de pagar el preu, alt i injust, per la nos­tra victòria”), i em vaig emo­ci­o­nar sen­tint Puig­de­mont dient allò d’“hem per­dut la por”, “no hi ha marxa enrere”, i radi­o­gra­fi­ant aquesta “lli­ber­tat vigi­lada” en què vivim els que tenim la sort de viure a Cata­lu­nya, tot i que, ja ho he dit en alguna ocasió, ara sem­bla més fàcil ser català a Bèlgica que a Cata­lu­nya. Quina anor­ma­li­tat! Ni simbòlica ni retòrica, com diu la CUP. Tal com ho expli­ca­ven ahir, el Con­sell serà efec­tiu i farà República. “Ens comen­cem a orga­nit­zar al marge de la lega­li­tat espa­nyola”, va dir Puig­de­mont, que a banda d’anun­ciar ja una nova anda­nada con­tra Espa­nya (impul­sa­ran una ini­ci­a­tiva ciu­ta­dana per sus­pen­dre Espa­nya dels seus drets a la UE) va recla­mar ser més. “Neces­si­tem molta gent al dar­rere, molts ciu­ta­dans que vul­guin fer-se ciu­ta­dans de la República”, va insis­tir. Doncs ja ho saben: a Con­sell.repu­bli­cat.cat en tro­ba­ran tots els detalls. Entre­tin­guts com estem en el dia a dia, i espe­ci­a­lis­tes com som a tirar-nos trets al peu (només puc enten­dre-ho com una immensa pati­nada, que Torra mal­ba­rati l’èxit d’un viatge a Eslovènia par­lant dels Mos­sos i pres­si­o­nant un con­se­ller del seu propi exe­cu­tiu), el nai­xe­ment ofi­cial del Con­sell per la República em va sem­blar ahir aire fresc.