POLÍTICA
BARCELONA - 10 gener 2019 2.00 h

La CUP denuncia una “rebaixa” del govern amb la llei òmnibus

 Els cupaires lamenten la “manca de voluntat política” de l’executiu per superar les imposicions del TC

E. BELLA - BARCELONA

La CUP con­si­dera que la llei òmni­bus que impulsa el govern per recu­pe­rar les parts sus­pe­ses o anul·lades pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal de qua­tre lleis com­porta una “rebaixa” del con­tin­gut social d’aque­lles nor­mes. En un comu­ni­cat, els cupai­res lamen­ten que “es posa en evidència” la impos­si­bi­li­tat de fer una autèntica trans­for­mació de les polítiques soci­als, medi­am­bi­en­tals o de redis­tri­bució de la riquesa en el marc cons­ti­tu­ci­o­nal actual i alhora cen­su­ren la “manca de volun­tat política del govern de superar les impo­si­ci­ons d’uns tri­bu­nals que legis­len en con­tra dels drets i neces­si­tats de la gent”.

La CUP recorda que els drets, espe­ci­al­ment els soci­als, “no es nego­cien, sinó que s’exer­cei­xen davant d’uns tri­bu­nals polítics com el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal que fa massa temps que només ser­vei­xen per reta­llar i negar drets fona­men­tals”. En aquest sen­tit, els anti­ca­pi­ta­lis­tes ins­ten els grups par­la­men­ta­ris a esco­llir entre la lega­li­tat cons­ti­tu­ci­o­nal i la gent.