POLÍTICA
BARCELONA - 10 gener 2019 2.00 h

Pendents del gest de Sánchez

 Torra reitera a Sánchez que si vol negociar els comptes presenti la proposta pel dret d’autodeterminació

 Iceta anuncia que hi haurà més recursos i inversió per a Catalunya

JORDI ALEMANY - BARCELONA

Enro­cats en espera del gest de Pedro Sánchez que obri una escletxa per nego­ciar, o ini­ciar un diàleg, al vol­tant del dret d’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya. Les for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes fa dies –o mesos, però amb menys bel·ligerància ver­bal– que adver­tei­xen que és la con­dició indis­pen­sa­ble per nego­ciar els pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat que l’exe­cu­tiu soci­a­lista por­tarà a apro­vació del Con­sell de Minis­tres diven­dres amb la intenció de pre­sen­tar-los dilluns al Congrés. Ahir va ser el torn del pre­si­dent Quim Torra, que va tan­car la porta fins i tot a la pos­si­bi­li­tat que es puguin tra­mi­tar si el govern espa­nyol no fa un “movi­ment polític”, dei­xant entre­veure que tant el PDe­CAT com ERC pre­sen­ta­ran una esmena a la tota­li­tat, tot i que encara no hi ha un pro­nun­ci­a­ment uni­tari de les for­ma­ci­ons sobre quina fórmula empra­ran.

L’estira-i-arronsa con­ti­nuarà els pro­pers dies perquè cap de les parts sem­bla que esti­gui dis­po­sada a aflui­xar. I si la situ­ació es manté el govern espa­nyol no podrà sal­var el tràmit ni de tra­mi­tar-los perquè neces­sita els seus vots com ja va pas­sar amb la moció de cen­sura a Mari­ano Rajoy de l’1 de juny pas­sat. Pre­ci­sa­ment Torra va dei­xar clar ahir que “l’únic xec en blanc” de l’inde­pen­den­tisme va ser pre­ci­sa­ment la moció per fer caure el PP, però que des d’ales­ho­res no s’havia mogut res en les deman­des i les con­di­ci­ons impo­sa­des per tra­mi­tar els pres­su­pos­tos que impli­ca­ven una solució política per a Cata­lu­nya i “estem on érem”.

L’argu­ment de la fi dels xecs en blanc va ser com­par­tit ahir des d’ERC, tant per boca del vice­pre­si­dent del govern, Pere Ara­gonès, com pel pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que va rei­te­rar la demanda d’una “taula de diàleg, de govern a govern, on es pugui par­lar de tot, sense tabús”. El repu­blicà va ins­tar Sánchez a aban­do­nar “la repressió i apos­tar per la política” si vol tenir els comp­tes, però recor­dant-li també que ha de ser “valent” per apor­tar una solució política que no sigui un nou Esta­tut, ja que els cata­lans tenen molt clar quins són els grans con­sen­sos “i un d’ells és el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació”. Ara­gonès, per la seva banda, va defu­gir en una entre­vista a RNE l’argu­ment de la por amb l’espan­tall de la dreta perquè “el govern de Sánchez pot caure o no en funció del que vul­gui Sánchez”, però en cap cas “no és ERC qui pot dis­sol­dre cam­bres”.

A l’altra banda del tau­ler els mis­sat­ges d’ahir eren con­tra­dic­to­ris segons si pro­ve­nien de Madrid o de Bar­ce­lona. El minis­tre de Foment i secre­tari d’Orga­nit­zació del PSOE, José Luis Ábalos, no aflui­xava ni mos­trava indi­cis d’ofe­rir cap gest, ans al con­trari, acu­sant el PDe­CAT i ERC de ser “par­tits extre­mis­tes” que “pro­ven d’impo­sar” el seu ideal de soci­e­tat des de l’“uni­la­te­ra­lisme, la impo­sició, el no reco­nei­xe­ment de l’altre i el menys­preu al dife­rent”. En una entre­vista a Onda Cero rea­fir­mava la seva per­cepció de Torra com un “il·lumi­nat” per les cir­cumstàncies anòmales d’estar Car­les Puig­de­mont a Bèlgica i Oriol Jun­que­ras a la presó, fet que al seu parer com­pli­cava la situ­ació a Cata­lu­nya perquè no hi ha cap actor que pugui repre­sen­tar tot l’inde­pen­den­tisme. I segui­da­ment, després d’asse­gu­rar que no havia lle­git el docu­ment amb 21 punts que Torra va lliu­rar a Sánchez a la reunió de Bar­ce­lona, va dir que amb un altre pre­si­dent a Cata­lu­nya “amb un lide­ratge clar, que tin­gui un full de ruta, altura de mires i la res­pon­sa­bi­li­tat” que reque­reix el moment, “la cosa seria dife­rent”.

Des de Bar­ce­lona, els mis­sat­ges eren menys bel·lige­rants i cons­truc­tius. La dele­gada del govern, Teresa Cuni­llera, es mos­trava espe­rançada en l’apro­vació dels comp­tes a Ràdio 4 perquè supo­sa­ran una “apor­tació extra­or­dinària” de 2.000 mili­ons d’euros i faci­li­ta­ran que la Gene­ra­li­tat pugui fer millors polítiques soci­als. Per això tro­ba­ria incom­pren­si­ble que els inde­pen­den­tis­tes hi votes­sin en con­tra.

L’opti­misme d’Iceta

I el dis­curs del pre­si­dent del grup par­la­men­tari PSC-Units, Miquel Iceta, era fins i tot opti­mista, avançant, en espera que Pedro Sánchez par­ti­cipi no casu­al­ment en un acte a Bar­ce­lona dis­sabte, que “tin­drem un altre gran argu­ment a favor de l’apro­vació dels comp­tes”. No va voler des­ve­lar-ne els detalls més enllà d’asse­gu­rar que Cata­lu­nya tindrà més recur­sos i “serà trac­tada amb justícia en inversió pública”, però sobre­tot perquè “serà la pri­mera vegada en massa anys que tin­drem pres­su­pos­tos que rever­tei­xin reta­lla­des i la lògica de l’aus­te­ri­tat”.

Per aca­bar d’embo­li­car-ho, el número dos d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, expli­cava en una entre­vista a Eldi­a­rio.es que en les nego­ci­a­ci­ons Podem li va ofe­rir “el cap” del minis­tre d’Afers Estran­gers, Josep Bor­rell, a canvi del seu suport als pres­su­pos­tos. Ho des­men­tia la por­ta­veu adjunta, Ione Belarra, expli­cant que no sabia amb qui havia par­lat als pas­sa­dis­sos però que l’ofert a la resta de for­ma­ci­ons era el suport a un acord que “apuja el sou mínim, recu­pera les aju­des a la dependència i millora la vida de mili­ons de per­so­nes”.

D’altra banda, uns 40 euro­di­pu­tats de l’EU Cata­lo­nia Dia­lo­gue Plat­form, pre­si­dida per l’eslovè Ivo Vajgl, van enviar una carta a Sánchez dema­nant-li una reunió la set­mana vinent apro­fi­tant que assis­tirà a la sessió del Par­la­ment Euro­peu a Estras­burg per exi­gir-li que obri una taula de diàleg amb les ins­ti­tu­ci­ons cata­la­nes, alli­beri els pre­sos polítics i per­meti el retorn dels exi­li­ats.

LES FRASES

L’únic xec en blanc de l’independentisme va ser la moció de censura per fer caure Mariano Rajoy
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Tindrem uns pressupostos que reverteixin retallades i la lògica de l’austeritat
Miquel Iceta
PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSC
Si Sánchez vol tenir els comptes, haurà d’abandonar la repressió i apostar per la política
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT
A Catalunya falta un lideratge clar que tingui un full de ruta, altura de mires i responsabilitat
José Luis Ábalos
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE
Els PGE suposaran una aportació extraordinària de 2.000 milions d’euros per a Catalunya
Teresa Cunillera
DELEGADA DEL GOVERN A CATALUNYA
Podem va oferir a ERC el cap de Borrell a canvi del nostre suport als pressupostos
Gabriel Rufián
DIPUTAT D’ERC A MADRID
No sé amb qui parla Rufián als passadissos, però Podem no li ha ofert això en cap cas
Ione Belarra
PORTAVEU ADJUNTA DE PODEM

La investidura a distància, a la sessió del dia 18

La constitució de la ponència conjunta per abordar la reformar del reglament del Parlament, amb la qual el grup de JxCat vol que es permeti una investidura a distància o telemàtica, serà finalment el 18 de gener. Tot i que inicialment el president del Parlament, Roger Torrent, l’havia convocat per al 21 de gener, finalment l’ha modificat després que JxCat mostrés el seu malestar perquè coincidia amb el viatge i reunió que els dies 20 i 21 tenien a Waterloo amb Carles Puigdemont. Tot i que el grup fixa la investidura de Puigdemont com un objectiu de legislatura, també admeten que no hi ha calendari sobre la taula per tornar-ho a intentar a curt termini. Torrent va insistir ahir que ERC no prendrà cap decisió que no sigui efectiva i tangible. “Si es donen les condicions objectives per a qualsevol investidura, nosaltres hi serem”, va assegurar, afegint que en aquests moments “hi ha un govern que té molta feina de present”, posant d’exemple l’aprovació dels pressupostos i la recuperació de lleis socials suspeses pel TC.