POLÍTICA
BARCELONA - 10 gener 2019 2.00 h

Torra augura una crisi de govern si ERC o el PDeCAT avalenels comptes

 El president no renuncia a candidatures unitàries a Barcelona i a les europees

 Té intenció d’acudir al judici a Madrid

EMILI BELLA - BARCELONA

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, no enten­dria que l’inde­pen­den­tisme donés suport als pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez en un con­text de pre­sos polítics i exi­li­ats. Tant és així que si els grups par­la­men­ta­ris d’ERC o el PDe­CAT al Congrés ava­les­sin els comp­tes de l’exe­cu­tiu soci­a­lista en con­tra del seu cri­teri es pro­dui­ria una crisi de govern a Cata­lu­nya, segons va asse­gu­rar ahir Torra en un col·loqui amb el direc­tor de VilaWeb, Vicent Par­tal, al CCCB: “Si això passés, hi hau­ria una crisi de govern, cer­ta­ment.”

En tot moment Torra va advo­car per la uni­tat de l’inde­pen­den­tisme, fins al punt que no renun­cia a la con­fi­gu­ració de llis­tes unitàries a les elec­ci­ons euro­pees i muni­ci­pals del maig, i en par­ti­cu­lar a la ciu­tat de Bar­ce­lona. Però aquesta demanda d’uni­tat la va fer exten­siva també a les enti­tats sobi­ra­nis­tes, l’ANC, Òmnium, els CDR i altres orga­nit­za­ci­ons, amb vista del pròxim “momen­tum”. “Tots ple­gats vam aca­bar accep­tant el 155, els par­tits i les enti­tats”, va obser­var. “Tre­ba­llo perquè tots esti­guem ali­ne­ats quan arribi el moment i fer el que hàgim de fer”, va afe­gir-hi. D’entrada, va avançar que plan­te­jarà al Par­la­ment “una pro­po­sició a favor del dret a l’auto­de­ter­mi­nació” després del judici.

Torra con­si­dera que l’inde­pen­den­tisme és més fort per la presó i l’exili, que han permès que es cone­gui més la causa cata­lana arreu del món, i va asse­gu­rar que el govern pot tro­bar estats que vul­guin fer de medi­a­dors, però que Espa­nya no està dis­po­sada a seure a la taula. En qual­se­vol cas, veu el judici que s’apro­xima com “una palanca” que es pot con­ver­tir en una causa con­tra l’Estat espa­nyol: “Per­me­teu-me que esti­gui a favor que hi hagi aquest judici, els pre­sos s’hi defen­sin, que defen­sin el dret a l’auto­de­ter­mi­nació i davant de tot el món expo­sem la repressió de l’Estat.” El pre­si­dent té intenció d’acu­dir al judici a Madrid i par­ti­ci­par en les pro­tes­tes con­vo­ca­des per quan comenci.