POLÍTICA
BARCELONA - 10 març 2019 2.00 h

Montero deplora tant un 155 permanent com el dret a decidir

 La ministra d’Hisenda crida l’independentisme a abandonar l’“actitud inconstitucional”

 L’andalusa proclama que estima Catalunya i es declara del Barça

EMILI BELLA - BARCELONA

La minis­tra d’Hisenda i can­di­data del PSOE per Sevi­lla el 28-A, María Jesús Mon­tero, va adver­tir ahir l’inde­pen­den­tisme i el tri­par­tit de dre­tes (PP, Ciu­ta­dans i Vox) que és tan “incons­ti­tu­ci­o­nal” l’exer­cici del dret a l’auto­de­ter­mi­nació com pre­ten­dre apli­car un 155 perenne. “Les dues posi­ci­ons són men­tida”, va sen­ten­ciar en un acte de pre­cam­pa­nya a Bar­ce­lona acom­pa­nyada per la minis­tra i can­di­data del PSC per Bar­ce­lona Merit­xell Batet i l’alcal­da­ble a la capi­tal, Jaume Coll­boni.

Mon­tero va ins­tar l’inde­pen­den­tisme a aban­do­nar l’“acti­tud incons­ti­tu­ci­o­nal” i a dei­xar de “dema­nar ingerències en la sepa­ració de poders” quan exi­geix ges­tos amb relació als pre­sos polítics. “El govern d’Espa­nya ni vol ni pot entrar en aquest debat”, va opi­nar. “Quan ame­na­cen de sal­tar-se la lega­li­tat, saben que no ho per­me­trem i ho vigi­la­rem. Els que dema­nen en les seves pro­cla­mes aques­tes qüesti­ons estan enga­nyant i men­tint els ciu­ta­dans; els pro­me­ten impos­si­bles”, va insis­tir. Segons Mon­tero, algu­nes per­so­nes de bon cor cauen en aquest “parany” que els para l’inde­pen­den­tisme. La minis­tra con­si­dera tant les dre­tes espa­nyo­les com l’inde­pen­den­tisme tapen amb el debat ter­ri­to­rial els “pro­ble­mes reals” de la gent.

Llàgri­mes als ulls

“Estimo pro­fun­da­ment Cata­lu­nya”, va asse­gu­rar la diri­gent del PSOE del 155 com si de la cam­pa­nya del PP pel 27-S es tractés. Tot seguit es va decla­rar segui­dora del Barça. Tant ella com Batet es van dedi­car a realçar com una gran cosa que la can­di­data del PSC oficiés en català la roda de premsa del govern espa­nyol després del con­sell de minis­tres que es va cele­brar a Bar­ce­lona –Batet va recor­dar que Mon­tero ho va viure “emo­ci­o­nada amb llàgri­mes als ulls”–, fins al punt que l’anda­lusa es va aixe­car ahir de la pri­mera fila i va pujar a l’esce­nari per agrair-li la glossa i fon­dre-s’hi en una abraçada. “Som humans, també; sem­bla que et dedi­ques a la política i ja no ets un ésser humà. Doncs sí, som éssers humans, amb els nos­tres sen­ti­ments, sen­si­bi­li­tats, amors, el nos­tre petit cor, amb dolors i sen­ti­ments”, va defen­sar Batet. Mon­tero –que va mar­xar de l’acte abans que la cata­lana hagués aca­bat el seu dis­curs– va asse­gu­rar que tant “aquí com a Anda­lu­sia, si la dreta en té l’opor­tu­ni­tat, farà govern amb Vox”. En tot moment va refe­rir-se a Cata­lu­nya com una comu­ni­tat autònoma i quan par­lava de país es refe­ria, és clar, a Espa­nya. Batet va avançar que Mon­tero tor­narà per fer més cam­pa­nya.