POLÍTICA
BARCELONA - 10 març 2019 2.00 h

Torra encapçalarà a Madrid la mobilització pels presos

 Participarà en la manifestació de dissabte, que també reclamarà l’autodeterminació, amb una nodrida delegació institucional i dels partits sobiranistes

 La marxa anirà d’Atocha a la Cibeles

Ò. PALAU / J. PANYELLA - BARCELONA

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, par­ti­ci­parà dis­sabte vinent a Madrid en la mani­fes­tació orga­nit­zada per rei­vin­di­car el dret a deci­dir, denun­ciar la vul­ne­ració de drets fona­men­tals i dema­nar la fi de la repressió a pre­sos i exi­li­ats polítics, rere el lema L’auto­de­ter­mi­nació no és delicte, el mateix que en la mobi­lit­zació a Bar­ce­lona el 16 de febrer pas­sat, coin­ci­dint amb la set­mana d’inici del judici al procés. Torra, segons han con­fir­mat a El Punt Avui fonts pro­pe­res, té pre­vist par­lar a Madrid, si bé encara no està con­fir­mat en quin for­mat ni en quin moment de la mobi­lit­zació, ja que l’orga­nit­zació encara no ha tan­cat el pro­grama i dependrà també en bona part de qüesti­ons de segu­re­tat. En tot cas, es tre­ba­lla en un for­mat simi­lar a la marxa del febrer. “L’objec­tiu del pre­si­dent és denun­ciar el judici i donar suport als pre­sos; en cap moment ha tin­gut cap dubte de ser-hi”, expo­sa­ven les matei­xes fonts. El pre­si­dent par­ti­ci­parà al matí en diver­sos actes ofi­ci­als a Ponent, com ara la inau­gu­ració de la Fira de Sant Josep de Molle­russa, i es des­plaçarà a la tarda en AVE a Madrid, on en prin­cipi no té a l’agenda cap tro­bada específica amb cap dels par­tits ni col·lec­tius d’arreu de l’Estat que hi par­ti­ci­pa­ran.

Torra encapçalarà una àmplia repre­sen­tació ins­ti­tu­ci­o­nal del país en què segu­ra­ment també hi haurà el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent. Hi seran igual­ment des­ta­cats mem­bres del govern, com ara la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi. El vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès, això sí, no ho deci­dirà fins a l’últim moment, ja que està de baixa per pater­ni­tat. Junts per Cata­lu­nya hi enviarà una repre­sen­tació que inclourà gai­rebé tots els dipu­tats al Par­la­ment, i la d’ERC també es pre­veu molt nom­brosa. Pre­ci­sa­ment, ahir, el dipu­tat i can­di­dat a l’alcal­dia de Bar­ce­lona, Ernest Mara­gall, anun­ci­ava en un tuit que hi anirà en un dels busos del par­tit, i con­vi­dava tot­hom a afe­gir-se a l’expe­dició. “Que retroni la veu que volen igno­rar! Demos­trem que som impa­ra­bles!”, subrat­llava. També s’espera que la CUP, igual­ment entre les impul­so­res de la marxa jun­ta­ment amb Òmnium i l’ANC, hi enviï repre­sen­tants.

La dele­gació ins­ti­tu­ci­o­nal i política s’unirà a la de les orga­nit­za­ci­ons locals i als milers de mani­fes­tants que es pre­veu que es des­plaçaran expres­sa­ment des de Cata­lu­nya, sigui amb auto­cars noli­e­jats per a l’ocasió, sigui amb tren o vehi­cles par­ti­cu­lars. La mani­fes­tació de dis­sabte arren­carà a les sis de la tarda i farà un recor­re­gut de menys de dos quilòmetres entre Atocha i la plaça de la Cibe­les, on es faran els par­la­ments finals. Des de fa dies, l’orga­nit­zació de l’acte tre­ba­lla amb la dele­gació del govern a Madrid, res­pon­sa­ble de la segu­re­tat, per garan­tir el nor­mal desen­vo­lu­pa­ment de la con­cen­tració. Els detalls tècnics els ha cen­tra­lit­zat l’ANC, que vol que la marxa surti pun­tual i duri tot just una mitja hora, abans de l’inici d’un acte final que inclourà els par­la­ments i que s’allar­garà entre mitja hora i una hora més com a màxim.

LA XIFRA

Probablement la batalla catalana es guanyarà només quan la mobilització sigui a l’Estat espanyol
Benet Salellas
EXDIPUTAT DE LA CUP
16-03-19
A les 6 de la tarda
començarà la marxa pel centre de Madrid. En total, l’acte durarà entre hora i hora i mitja.
50
Vora mig centenar
de col·lectius i entitats de Madrid favorables al dret a decidir s’afegiran també a la marxa.

Mig centenar de col·lectius de l’Estat hi faran costat

Quasi mig centenar d’organitzacions socials i polítiques de Madrid s’han sumat a la convocatòria de la manifestació que el dissabte 16 de març recorrerà el cèntric passeig del Prado de la capital espanyola per reclamar el dret a l’autodeterminació. Sota el lema ‘No hi ha democràcia sense dret a decidir’, el cartell que convoca la marxa, amb una fotografia de la plaça del Sol plena de gom a gom, és una invitació a omplir els carrers de la capital espanyola, com ja han fet altres vegades aquests moviments, però en aquesta ocasió per fer costat a la causa democràtica del sobiranisme català. El cartell anunciador, que ja s’està difonent fa dies a través de les xarxes, recull en ordre alfabètic la multitud de col·lectius que fan costat a la convocatòria.

En l’organització de la marxa destaca la delegació a Madrid de l’Assemblea Nacional Catalana, Izquierda Castellana, Coordinadora 25S, Madrileños por el Derecho a Decidir o Marchas por la Dignidad. Al seu costat hi haurà, per exemple, Vallekas Decide, que l’any passat va congregar més de 7.000 persones en un referèndum sobre la República i el dret a decidir, o La Comuna, una associació que fa anys que treballa per tal que siguin reconeguts els drets de les persones represaliades pel franquisme i perseguits els seus botxins.

Els col·lectius anticapitalistes i antirepressius i altres moviments de l’esquerra alternativa també hi seran representats, de la mateixa manera que col·lectius de ciutadans d’altres parts de l’Estat, com ara Euskaldunes en Madrid, Galegos Sobiranistas en Madrid i, evidentment, Catalans a Madrid.