POLÍTICA
BARCELONA - 10 abril 2019 2.00 h

El Suprem deixa en mans de la JEC l’acte electoral a Soto

 El tribunal s’eximeix de qüestions electorals i penitenciàries i retorna a la junta, que es reuneix demà, la petició de Sànchez

 Queda pendent el permís als presos polítics per fer campanya per al 28-A

EMMA ANSOLA - BARCELONA

No hi ha permís encara per orga­nit­zar un acte elec­to­ral al cen­tre peni­ten­ci­ari de Soto del Real, petició sol·lici­tada pel can­di­dat de Junts per Cata­lu­nya Jordi Sànchez. El Tri­bu­nal Suprem va deci­dir ahir exi­mir-se d’aquesta càrrega, ja que con­si­dera que no és com­pe­tent ni pel que fa a acti­vi­tats elec­to­rals ni a aque­lles que es poden cele­brar en règim peni­ten­ci­ari. Així, el tri­bu­nal pre­si­dit per Manuel Marc­hena asse­nyala que la sol·lici­tud no és un acte que afecti una pos­si­ble inco­mu­ni­cació judi­cial –que no ha estat acor­dada per la sala– ni tam­poc suposa una excar­ce­ració del cen­tre peni­ten­ci­ari.

Per aquest motiu, els magis­trats del tri­bu­nal, a través d’una pro­vidència donada a conèixer ahir, tor­nen a dei­xar en mans de la Junta Elec­to­ral Cen­tral la decisió sobre una petició que ja els havia fet arri­bar aquest mateix òrgan elec­to­ral quan va rebre la sol·lici­tud de Sànchez per cele­brar un debat elec­to­ral al cen­tre on està en presó pre­ven­tiva.

La Junta Elec­to­ral Cen­tral podria pren­dre una decisió demà, quan està pre­vist que es reu­nei­xin els magis­trats que en for­men part. La junta, però, també podria tras­lla­dar la con­cessió del permís al Minis­teri de l’Inte­rior, res­pon­sa­ble dels cen­tres peni­ten­ci­a­ris. Cal recor­dar, tan­ma­teix, que la set­mana pas­sada Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries ja va eme­tre un informe des­fa­vo­ra­ble amb relació a l’orga­nit­zació d’aquest acte al·legant que “supo­sa­ria una alte­ració de les nor­mes que regu­len el règim del cen­tre peni­ten­ci­ari”. Segons aquest depar­ta­ment, l’acte seria con­trari a “prin­ci­pis ele­men­tals de segu­re­tat” i alte­ra­ria la “fun­ci­o­na­li­tat del cen­tre”, així com la “dis­tri­bució fun­ci­o­nal dels espais comuns”, la qual cosa obli­ga­ria a pre­veure un reforç de per­so­nal per “garan­tir la segu­re­tat de les per­so­nes que han d’entrar al cen­tre”.

La par­ti­ci­pació en aquesta cam­pa­nya elec­to­ral de can­di­dats que estan en presó pre­ven­tiva però amb tots els drets polítics actius també dona peu a la presa de deci­si­ons fins ara inèdites. Així, el Suprem encara ha de deci­dir si dona permís als can­di­dats per poder fer cam­pa­nya elec­to­ral. De moment, els magis­trats només han accep­tat que puguin reco­llir l’acta si obte­nen escó al Congrés i assis­tir al pri­mer ple de cons­ti­tució del Congrés i el Senat, en què hau­ran d’aca­tar la Cons­ti­tució. Seria el cas de Jun­que­ras, Sànchez, Rull, Turull i Romeva, aquest últim al Senat.

LA FRASE

Aquest organisme no és competent per vetllar pels principis que determinen la regulació de l’activitat electoral
PROVIDÈNCIA DEL SUPREM

El TC manté Bassa a la presó

El Tribunal Constitucional va desestimar ahir la demanda d’empara de l’exconsellera Dolors Bassa contra la seva situació de presó provisional tal com van fer recentment Sànchez i Cuixart. La denegació permet a la defensa de Bassa obrir el camí cap al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Fins ara, el tribunal ja havia avalat la presó de l’exlíder de l’Assemblea Nacional Catalana i la del president d’Òmnium Cultural. La nova sentència, adoptada per unanimitat, afecta ara Bassa, que va rebre la notícia mentre se celebrava la 28a sessió del judici del procés, i suposa l’últim requisit perquè l’exconsellera de Treball pugui recórrer a Estrasburg contra la seva situació judicial, decretada pel jutge Pablo Llarena i avalada pel Suprem.