POLÍTICA
BRUSSEL·LES/BARCELONA - 10 abril 2019 2.00 h

Impliquen un fiscal espanyol en l’espionatge a Puigdemont

 La fiscalia de l’Audiencia Nacional nega cap implicació de Bautista Samaniego en el joc brut

 Un informe de la policia belga relaciona el fiscal amb les balises al cotxe

REDACCIÓ - BRUSSEL·LES/BARCELONA

La inves­ti­gació de Bèlgica sobre les bali­ses ins­tal·lades al cotxe de l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont inclou com a pos­si­ble sos­pitós un fis­cal de l’Audi­en­cia Naci­o­nal, segons va infor­mar ahir l’agència ACN de fonts poli­ci­als. La poli­cia belga asse­nyala la pos­si­ble impli­cació en la trama de Car­los Bau­tista Sama­ni­ego, un dels prin­ci­pals experts esta­tals en euro­or­dres. Sama­ni­ego va ser defen­sat ahir per la mateixa fis­ca­lia, que va qua­li­fi­car les infor­ma­ci­ons de “fal­ses”.

Els agents situen el fis­cal a finals de gener del 2018 en un hotel de Brus­sel·les que con­si­de­ren clau en l’ope­ració d’espi­o­natge arran d’una tru­cada d’una de les tar­ge­tes SIM britàniques rela­ci­o­nada amb les bali­ses. El fis­cal espa­nyol era a Brus­sel·les, en aquell hotel i durant la mateixa set­mana que la poli­cia belga creu que va començar el segui­ment, segons les matei­xes fonts. Al mateix esta­bli­ment, i després d’una àmplia inves­ti­gació de tots els hos­tes, també asse­nya­len com a per­so­nes d’interès un empre­sari espa­nyol, un home que con­si­de­ren rela­ci­o­nat amb el Minis­teri de Justícia i tres informàtics. Tot i aquests indi­cis, la jut­gessa belga que porta el cas ha deci­dit, per ara, no esti­rar més el fil i rebutja dema­nar expli­ca­ci­ons a l’Estat.

Des de la fis­ca­lia de l’Audi­en­cia Naci­o­nal es va con­fir­mar ahir la presència de Bau­tista Sema­ni­ego a Brus­sel·les entre els dies 28 i 31 de gener per pren­dre part en unes jor­na­des sobre lluita con­tra el ter­ro­risme, i van des­vin­cu­lar aquesta estada de “qual­se­vol acti­vi­tat rela­ci­o­nada amb el senyor Car­les Puig­de­mont”.

Tot i això, la inves­ti­gació belga podria apun­tar a una ope­ració espa­nyola fan­tasma, extra­o­fi­cial, sense permís de les auto­ri­tats de Bèlgica i que els ser­veis secrets espa­nyols sem­pre han negat als seus homòlegs bel­gues. De fet, això és també el que es desprèn de l’informe del comitè R del Par­la­ment belga sobre el cas.

Reac­ci­ons

La reve­lació sobre el fis­cal espa­nyol va ser con­si­de­rada “una mos­tra més de la fallida de l’estat de dret a Espa­nya”, segons va afir­mar la por­ta­veu del govern català, Merit­xell Budó. Per la seva banda, Toni Comín va cata­lo­gar els fets de “gravíssims”, i el vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, ho va con­si­de­rar una mos­tra més de l’actu­ació de la “cla­ve­guera de l’Estat”. Des de la CUP, Maria Sir­vent va afir­mar que és una mos­tra més de la vul­ne­ració sis­temàtica dels drets en què incorre l’Estat espa­nyol.


POLÍTICA
10 abril 2019 7.13 h

Els espies van col·locar les balises a Puigdemont al pàrquing de l’hotel on es reunia amb polítics

 Els dispositius eren “sofisticats” i es van preparar a nivell tècnic a la zona d’Arquennes, a vint minuts de Waterloo i a quaranta de Brussel·les

ACN

Els pre­sump­tes espies de l’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Car­les Puig­de­mont van apro­fi­tar les reu­ni­ons que man­te­nia durant els pri­mers mesos de l’exili a l’Hotel Husa Pre­si­dent Park de Brus­sel·les per col·locar als seus cot­xes dues bali­ses de segui­ment. Segons ha pogut saber l’ACN a través de fonts pro­pe­res a les inves­ti­ga­ci­ons de la poli­cia belga, el pri­mer dis­po­si­tiu de segui­ment es va col·locar al Renault Espace durant el matí del 2 de febrer men­tre era a l’apar­ca­ment de l’esta­bli­ment. El segon s’hau­ria col·locat dos dies més tard, el 4 de febrer, al mateix hotel. Els experts bel­gues van deter­mi­nar que es trac­tava de dis­po­si­tius “sofis­ti­cats” que abans de ser col·locats es van pre­pa­rar a nivell tècnic amb “mate­rial d’alta qua­li­tat i per mans exper­tes”, pro­ba­ble­ment, segons les inves­ti­ga­ci­ons, a la zona d’Arquen­nes, un muni­cipi a vint minuts de Water­loo i a qua­ranta de la capi­tal.

Per tant, i d’acord amb aques­tes infor­ma­ci­ons, podria haver-hi fins a tres loca­lit­za­ci­ons rela­ci­o­na­des amb la pre­sumpta ope­ració d’espi­o­natge: l’hotel d’una cadena de Brus­sel·les on va tru­car breu­ment una de les tar­ge­tes SIM vin­cu­lada a les bali­ses -el Thon Bris­tol Step­ha­nie on s’allot­java el fis­cal Car­los Bau­tista Sama­ni­ego i on els agents situen cinc per­so­nes més que també des­ta­quen en relació amb la inves­ti­gació-, l’hotel Pre­si­dent Park on es van col·locar, física­ment, les bali­ses; i un espai sense con­fir­mar a la zona d’Arquen­nes on s’hau­rien pre­pa­rat els dis­po­si­tius a nivell tècnic.

L’anàlisi de les dues bali­ses loca­lit­za­des i l’acti­vi­tat de les tar­ge­tes SIM, totes britàniques, que hi havien estat en con­tacte van per­me­tre a la poli­cia belga cen­trar la inves­ti­gació en aquests diver­sos espais de la zona de Brus­sel·les i roda­lies. Així, les inves­ti­ga­ci­ons bel­gues van per­me­tre deter­mi­nar que les bali­ses amb les tar­ge­tes SIM ja tenien acti­vi­tat en els dies pre­vis a ser col·loca­des als cot­xes. Per exem­ple, la SIM dins de la pri­mera balisa ja es va comu­ni­car amb un recep­tor la nit de l’1 de febrer a Arquen­nes, en una antena de tele­fo­nia que va con­nec­tar, en un moment o altre, amb la majo­ria de dis­po­si­tius i tar­ge­tes SIM inves­ti­ga­des -com la que va tru­car breu­ment, el mig­dia abans, a la cen­tra­leta de la cadena d’hotels on s’allot­java el fis­cal de l’Audiència Naci­o­nal.

La balisa 1

La balisa 1 va sor­tir d’Arquen­nes durant la mati­nada del 2 de febrer, i va con­nec­tar amb ante­nes en tot el recor­re­gut d’aquest muni­cipi fins a Water­loo, on l’1 de febrer es va fer públic que vivia Puig­de­mont. Una pos­si­ble hipòtesi és que els espies seguis­sin el vehi­cle del líder de JxCat fins a tro­bar el moment més pro­pici per col·locar-hi la balisa, segons fonts con­sul­ta­des per l’ACN. Els inves­ti­ga­dors bel­gues con­clo­uen que la balisa no la va poder col·locar un ciclista o un via­nant men­tre el cotxe estava parat en un semàfor, perquè es va situar a l’inte­rior del para-xocs. Tam­poc la van poder col·locar men­tre el cotxe de l’expre­si­dent era al garatge de la casa de Water­loo, perquè estava vigi­lat de prop en tot moment. Per això, con­clo­uen que la van col·locar al Renault Espace apar­cat dins de l’hotel de Brus­sel·les. A par­tir del ves­pre del dia 2, la senyal d’aquest dis­po­si­tiu ja cor­res­po­nia amb els movi­ments de Puig­de­mont.

El diu­menge 4 de febrer Puig­de­mont es va reu­nir amb ERC i JxCat a l’hotel de forma dis­creta. Aquell matí, cap a les 11.45 hores, amb la balisa col·locada al cotxe sense saber-ho, l’escorta que pro­te­gia Puig­de­mont va fer unes mani­o­bres de dis­tracció a l’avin­guda Louise, una de les prin­ci­pals de Brus­sel·les que conecta el cen­tre de la ciu­tat amb l’auto­pista cap a Water­loo, per des­pis­tar un Ford Focus de matrícula ale­ma­nya que creia que els seguia. En aquell moment, els movi­ments de la balisa 1 cor­res­po­nien amb els del cotxe de Puig­de­mont, i un dels números SIM amb els que con­nec­tava, segons ha pogut saber l’ACN, no es va poder loca­lit­zar perquè podria haver estar “actiu fora de Bèlgica”. A banda, però, la balisa seguia con­nec­tant amb altres mòbils en marxa que dona­ven senyal a la regió de Seneffe-Arquen­nes.

A l’apar­ca­ment del Pre­si­dent Park la poli­cia també va inves­ti­gar una fur­go­neta VolksWa­gen Craf­ter poten­ci­al­ment sos­pi­tosa, d’una empresa de fus­te­ria ale­ma­nya, i que va ser vista en la mateixa jor­nada en què el mosso que pro­te­gia l’expre­si­dent va des­pis­tar el turisme. L’endemà, dilluns 5 de febrer, el con­duc­tor de Puig­de­mont va expli­car a la poli­cia belga l’inci­dent. El 7 de febrer els mos­sos d’Esqua­dra que escor­ta­ven Puig­de­mont en el seu temps lliure van loca­lit­zar la pri­mera balisa, però no la van desac­ti­var. En tot cas, però, aquesta va dei­xar d’eme­tre el dia 8 a pri­mera hora de la tarda, quan la balisa va entrar en dependències poli­ci­als bel­gues.

La balisa 2

Men­tre Puig­de­mont cir­cu­lava per Brus­sel·les amb la pri­mera balisa sota el cotxe, els tècnics seguien pre­pa­rant la segona a Arquen­nes, que va ser en aquest muni­cipi fins el dia 4, quan es va col·locar al motor d’un Renault Laguna també quan pro­ba­ble­ment estava apar­cat a l’hotel. La tar­geta SIM que era dins d’aquesta segona balisa, molt més ama­gada que la pri­mera, es cor­res­pon amb els movi­ments de Puig­de­mont a l’Hotel Pre­si­dent Park a par­tir d’aquell dia. Aquesta segona balisa estava activa almenys des del dia 2 a les 10.49 hores, a Arquen­nes, poques hores després que la pri­mera, però es va que­dar allà fins que va ser col·locada al segon vehi­cle de l’expre­si­dent.

Les inves­ti­ga­ci­ons bel­gues van deter­mi­nar que, durant aquell període, i fins que es van loca­lit­zar les bali­ses, el 7 i el 8 de febrer, els movi­ments dels dis­po­si­tius i els telèfons mòbils amb els que esta­ven rela­ci­o­nats no cor­res­po­nien, excepte en una ocasió: el dia 8 de febrer, quan un dels mòbils va con­nec­tar amb les ante­nes de Water­loo i, poste­ri­or­ment de l’hotel Pre­si­dent Park. És a dir, que el grup d’espi­o­natge va seguir física­ment a Puig­de­mont durant aque­lla jor­nada i la resta de dies ho va fer a distància.

La jut­gessa rebutja inves­ti­gar més

L’exhaus­tiva inves­ti­gació de la poli­cia belga va incloure, per exem­ple, la petició de les imat­ges de segu­re­tat d’un altre hotel de Brus­sel·les, que final­ment van ser deses­ti­ma­des, i van poder reduir la llista de més de cent hos­tes de l’hotel Bris­tol Step­ha­nie d’aquells dies als sis pos­si­bles sos­pi­to­sos finals. Els inves­ti­ga­dors també van poder con­cre­tar en qua­tre els dis­tribuïdors dels dis­po­si­tius de ras­treig (un italià, de la balisa 1, i un ale­many, un danès i un taiwanès que van ven­dre en total 150 apa­rells iguals que la segona balisa) i van ana­lit­zar més de 100 pàgines d’acti­vi­tat entre tots els apa­rells. Tot i així, la jut­gessa belga encar­re­gada del cas va rebut­jar loca­lit­zar-ne els com­pra­dors.

Entre els seus argu­ments, segons ha pogut saber l’ACN, la jut­gessa va asse­nya­lar que seria “des­pro­por­ci­o­nada” la des­pesa que cal­dria en tra­ducció i mit­jans per acon­se­guir un resul­tat posi­tiu sobre els poten­ci­als com­pra­dors de les bali­ses.

La jut­gessa també va deses­ti­mar esti­rar el fil sobre l’estada del fis­cal Car­los Bau­tista Sama­ni­ego a Brus­sel·les i dema­nar expli­ca­ci­ons ofi­ci­als sobre el seu viatge a Bèlgica. La poli­cia belga el men­ci­o­nava en les seves inda­ga­ci­ons sobre les ope­ra­ci­ons de pre­pa­ració de l’ope­ració d’espi­o­natge.

Però segons ha asse­gu­rat l’Asso­ci­ació de Fis­cals i el propi Bau­tista Sama­ni­ego aquest dimarts, ell era a la capi­tal belga, a l’hotel Bris­tol Step­ha­nie, per una reunió sobre la lluita anti­ter­ro­rista.

De fet, la Fis­ca­lia de l’Audiència Naci­o­nal ha negat també aquest dimarts una “supo­sada impli­cació del fis­cal Car­los Bau­tista Sama­ni­ego en qual­se­vol acti­vi­tat rela­ci­o­nada amb el senyor Car­les Puig­de­mont”. La fis­ca­lia indica que el fis­cal era a Brus­sel·les en el marc de les acti­vi­tats del pro­jecte euro­peu JUPIT­TER de lluita con­tra el ter­ro­risme.

“Les des­pe­ses de trans­port i allot­ja­ment per aquesta reunió es van sufra­gar per la Unió Euro­pea”, asse­gura la fis­ca­lia de l’AN. “Els fis­cals con­ti­nu­a­ran exer­cint les seves fun­ci­ons amb estricte res­pecte per la lega­li­tat, impar­ci­a­li­tat i la pro­tecció dels drets i lli­ber­tats fona­men­tals”, va con­cloure.