POLÍTICA
BARCELONA - 10 abril 2019 2.00 h

La Nobel de la pau Jody Williams qüestiona la causa contra l’1-O

REDACCIÓ - BARCELONA

La nord-ame­ri­cana Jody Willi­ams, acti­vista pels drets humans i premi Nobel de la pau l’any 1997 per la seva lluita con­tra les mines anti­per­so­nes, va denun­ciar ahir a les por­tes del Tri­bu­nal Suprem que la causa con­tra els líders polítics pel referèndum de l’1-O posa en perill drets humans. Per Willi­ams, a Espa­nya es viu actu­al­ment una “situ­ació de con­flicte polític” que s’ha de resol­dre mit­jançant el diàleg.

La Nobel de la pau va assis­tir a la sessió d’ahir del judici per “demos­trar, no només als pre­sos sinó també a les per­so­nes amb les quals m’he reu­nit aquí, que el món està mirant, que Espa­nya és sota el radar”, després que l’alt tri­bu­nal va rebut­jar la petició de la defensa de Jordi Cui­xart que Willi­ams fos citada com a tes­ti­moni.

L’acti­vista nord-ame­ri­cana va cri­ti­car també la “por” de l’Estat espa­nyol de dia­lo­gar amb Cata­lu­nya i va des­ta­car la pre­sumpció d’innocència exis­tent a Espa­nya. Per aquest motiu va afir­mar que “empre­so­nar aques­tes per­so­nes implica assu­mir que són cul­pa­bles, i el mis­satge que s’està envi­ant a les per­so­nes de tot Espa­nya és que aques­tes per­so­nes són cul­pa­bles”.