POLÍTICA
CANDIDAT AL CONGRÉS I CANDIDATA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA - 10 abril 2019 2.00 h

OPINIÓ

 

JOAN JOSEP NUET I ELISENDA ALAMANY

Una cruïlla històrica

JOAN JOSEP NUET I ELISENDA ALAMANY - CANDIDAT AL CONGRÉS I CANDIDATA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
És el moment d’enfor­tir el sobi­ra­nisme pro­gres­sista, l’esquerra sobi­ra­nista d’aquest país

Ens tro­bem en un moment deci­siu. Un esce­nari

mar­cat per la situ­ació d’excep­ci­o­na­li­tat del país en què patim per­se­cució política; un judici farsa al Tri­bu­nal Suprem, amb diri­gents polítics i mem­bres de la soci­e­tat civil empre­so­nats; l’exili de per­so­nes forçades a mar­xar de Cata­lu­nya, i ame­na­ces cons­tants per part de la dreta i l’extrema dreta de sus­pensió del nos­tre auto­go­vern.

La demanda majo­ritària per exer­cir el dret dels cata­lans i cata­la­nes a deci­dir lliu­re­ment el nos­tre futur ha estat res­posta judi­ci­a­lit­zant la política i amb una regressió dels drets i les lli­ber­tats fona­men­tals que tot­hom reco­neix com a part del pro­blema i no de la solució.

Aquesta excep­ci­o­na­li­tat coin­ci­deix amb la llarga dècada de crisi econòmica i social que s’ini­cia el 2008 i en un moment de trans­for­ma­ci­ons acce­le­ra­des en tots els àmbits del país. Espe­ci­al­ment a par­tir del 2010, la crisi a Cata­lu­nya es ges­ti­ona des d’una política d’aus­te­ri­tat que afe­bleix drets bàsics i fa peri­llar la cohesió social.

Aquesta estratègia d’aus­te­ri­tat, sem­blant a la que seguia el govern de l’Estat, va allu­nyar la gent de les ins­ti­tu­ci­ons i de la política. És en aquest moment que la ciu­ta­da­nia, en vista del des­man­te­lla­ment del sec­tor públic i la reta­llada de drets soci­als, pateix situ­a­ci­ons de vul­ne­ra­bi­li­tat i se sent com­ple­ta­ment òrfena de res­pos­tes a escala ins­ti­tu­ci­o­nal.

És per això que, davant d’aquesta cruïlla històrica, cal que els agents polítics i soci­als ens moguem perquè Cata­lu­nya no torni a estar gover­nada per recep­tes velles que s’han mos­trat inca­pa­ces de donar res­posta a una soci­e­tat amb noves deman­des i rep­tes.

El moment que viu el país reclama noves ali­an­ces per ser més forts davant de la repressió, però no només això, sinó per ser capaços d’asso­lir una reno­vació de les polítiques públi­ques en diver­sos àmbits (fis­ca­li­tat, tran­sició energètica, femi­nisme, cul­tura, edu­cació, urba­nisme...) des d’una pers­pec­tiva pro­gres­sista.

Ara més que mai, calen àmplies majo­ries, plu­rals i diver­ses, per cons­truir Cata­lu­nya des d’una visió sobi­ra­nista d’esquer­res.

És el moment d’enfor­tir el sobi­ra­nisme pro­gres­sista, l’esquerra sobi­ra­nista d’aquest país. Perquè davant la regressió democràtica i l’auge de l’extrema dreta, cal ser més i més forts. És per això que les esquer­res i les for­ces sobi­ra­nis­tes hem de bus­car punts de tro­bada, tre­ba­llar ple­ga­des i superar les coti­lles de par­tit.

Ini­ciem aquest camí junts, perquè és el millor per res­pon­dre al moment que viu el país i per cons­truir un futur d’espe­rança i il·lusió a Cata­lu­nya.

Ini­ciem aquest camí amb una can­di­da­tura forta entre ERC i Sobi­ra­nis­tes per a les elec­ci­ons gene­rals com a pri­mer pas per bas­tir el pro­jecte de país que la gent fa massa temps que espera i que es mereix.

El 28 d’abril, ens hi juguem el pre­sent i el futur de tots i totes nosal­tres. Ens hi juguem una sor­tida democràtica amb un referèndum vin­cu­lant, arros­se­gar les majo­ries polítiques i soci­als per cons­truir la república cata­lana i dei­xar enrere tota judi­ci­a­lit­zació i per­se­cució. Ens hi juguem la manera com superem la crisi que pre­ca­ritza les nos­tres vides, cons­truint una soci­e­tat més justa que no deixi enrere ningú.