OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 10 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

I ara, trenta més

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Lluny d’aju­dar a resol­dre el con­flicte, em fa l’efecte que engrui­xir la llista d’encau­sats el fa encara més gran

Com que volen un escar­ment, i un escar­ment sense pal·lia­tius, l’Estat ha deci­dit que no s’atu­rarà i que, si cal, jut­jarà fins i tot els qui l’1-O de fa dos anys van anar a votar. En ple judici al Suprem, ahir el jut­jat d’ins­trucció número 13 de Bar­ce­lona (el famós jut­jat número 13 de Bar­ce­lona!) va fer allò de “si no vols caldo, dues tas­ses!” i va anun­ciar el pro­ces­sa­ment de trenta per­so­nes més (trenta!) per mal­ver­sació, deso­bediència, fal­se­dat docu­men­tal, reve­lació de secrets i pre­va­ri­cació. I vinga! No només els pro­cessa sinó que, a més, els imposa una fiança de prop de 6 mili­ons d’euros que ve a ser una mena de con­demna anti­ci­pada perquè això és pràcti­ca­ment sinònim que els embar­garà els seus béns. Una bes­ti­esa. Una bes­ti­esa el munt de pro­ces­sos judi­ci­als que hi ha oberts en aquests moments –més de noranta cau­ses, actu­al­ment, i unes quan­tes peces sepa­ra­des– que, si el que pre­te­nen és resol­dre cap pro­blema, a mi em sem­bla que el fan encara més gran. Repas­sin-ho. Dotze mem­bres del govern estan sent jut­jats al Suprem; la mesa del Par­la­ment i Josep Maria Jové tenen un procés obert al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya; el major Josep Lluís Tra­pero i la cúpula dels Mos­sos, pen­dents que s’iniciï el judici a l’Audi­en­cia Naci­o­nal; i ara, trenta pro­ces­sats més al jut­jat número 13. I aquí hi afe­gei­xin un piló de cau­ses ober­tes a alcal­des en dife­rents jut­jats; el Tri­bu­nal de Comp­tes espe­rant a pas­sar el ribot, i d’altres casos que segur que em deixo o que no sabem com aca­ba­ran, com la inves­ti­gació que està fent la fis­ca­lia al con­se­ller Buch. Segur, em pre­gunto jo (i ja en sé la res­posta, és clar) que tot ple­gat ajuda a acla­rir el pano­rama? O pot­ser és a la inversa, i que l’emboira encara més? Ara n’hi ha trenta més, i no des­car­tin que d’aquí a un temps n’hi hagi trenta més, i després trenta més (i Torra inha­bi­li­tat, que me n’obli­dava!) però, i hau­ran resolt el pro­blema? O l’hau­ran fet gran? Ho volen resol­dre amb una causa gene­ral i el faran més gran. Pot­ser ho alen­ti­ran (és evi­dent que algun efecte té, tanta repressió), però a mi em fa l’efecte que no el resol­dran. I que tant el 28-A com el 26-M l’inde­pen­den­tisme tor­narà a sumar.