OPINIÓ
10 novembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Un linxament

TONI BROSA
L’estat de dret espa­nyol no pot garan­tir un judici just i impar­cial als inde­pen­den­tis­tes cata­lans

És evi­dent que una vice­pre­si­denta del govern espa­nyol no pot dir que Espa­nya és una de les 20 democràcies més guais del pla­neta i tot seguit afir­mar que si els líders inde­pen­den­tis­tes cata­lans són a la presó és “perquè han comès delic­tes”. No pot, d’entrada, perquè si Espa­nya fos un estat de dret pre­sen­ta­ble, com cor­res­pon a les democràcies que ella cita, la vice­pre­si­denta del govern no podria des­truir la pre­sumpció d’innocència com va fer ella fent aquesta afir­mació en seu par­la­mentària.

Però és que tam­poc pot anar pre­su­mint de democràcia i estat de dret exem­plars, després de cons­ta­tar la ins­trucció poli­tit­zada i de part que han fet del cas els jut­ges Lla­rena, Lamela i Ramírez Sunyer. Després de veure com el relat poli­cial, fis­cal i judi­cial sobre la rebel·lió no res­pon als fets que ha vist tot­hom, ha estat des­men­tit per pro­ves excul­patòries, ha estat negat per tri­bu­nals euro­peus i ha estat reba­tut per múlti­ples i pres­ti­gi­o­sos juris­tes, entre ells un expre­si­dent del Tri­bu­nal Suprem i del Cons­ti­tu­ci­o­nal com Pas­cual Sala. Després de com­pro­var el clam del món democràtic con­tra l’empre­so­na­ment dels líders polítics cata­lans.

És evi­dent que no pot fer aques­tes afir­ma­ci­ons el mateix dia que el TEDH sen­ten­cia que la justícia espa­nyola no va ser impar­cial i va vio­lar el dret a un judici just a Arnaldo Otegi, quan el va con­dem­nar el 2011 per haver inten­tat reor­ga­nit­zar l’esquerra abert­zale en un par­tit polític. El mateix dia que el Tri­bu­nal Suprem demos­tra la seva falta de cri­teri i d’inde­pendència, can­vi­ant de manera insòlita i ver­go­nyant una sen­ten­cia ferma dic­tada dues set­ma­nes abans, res­po­nent als interes­sos econòmics de la banca i per­ju­di­cant mili­ons de ciu­ta­dans. És molt evi­dent que ni la democràcia ni l’estat de dret espa­nyols no poden garan­tir un judici just i impar­cial a cap dels encau­sats pel procés inde­pen­den­tista a Cata­lu­nya, perquè en aquest cas l’Estat és par­cial, els jut­ges són par­ci­als, els fis­cals són par­ci­als, els advo­cats de l’Estat són par­ci­als, el govern espa­nyol de la vice­pre­si­denta Calvo és par­cial i la poli­cia és par­cial. L’única cosa que es pot espe­rar de la justícia espa­nyola en aquest judici és un lin­xa­ment. I l’euro­pea?