OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 10 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

I ells van fent

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Òmnium i l’ANC han posat en marxa aquesta set­mana dues noves cam­pa­nyes. I és que no s’atu­ren

Men­tre fa dies i dies que estem entris­tits i empre­nyats (per fer ser­vir les dues expres­si­ons que aquesta set­mana ha uti­lit­zat l’expre­si­dent Artur Mas en una entre­vista en aquesta casa) per les divergències entre les for­ces inde­pen­den­tis­tes del país (que no s’aca­ben de posar ben bé d’acord sobre què cal fet a par­tir d’ara), hauríem de reconèixer que men­tres­tant (aquest men­tres­tant que se’ns fa tan llarg) l’ANC i Òmnium van fent. Les for­ma­ci­ons polítiques suposo que també, és cert. Però l’ANC i Òmnium ho fan, si més no, posant en marxa, aquesta mateixa set­mana, dues cam­pa­nyes que no els hau­rien de pas­sar des­a­per­ce­bu­des. La pri­mera, la d’Òmnium, és ben clara: “Som el 80%”, porta per lema la nova cam­pa­nya que han enge­gat (www.​somel80.​cat), i que ha posat d’acord, sota un mateix mani­fest, cares tan cone­gu­des i dis­tants en segons què com l’exdi­pu­tat de la CUP David Fernàndez; l’exlíder dels comuns Xavier Domènech; l’expre­si­dent del Pacte Naci­o­nal pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; els excon­se­llers Antoni Cas­tells, Andreu Mas-Colell i Joan Manuel Tres­ser­res; l’exse­cretària gene­ral de Podem Cata­lu­nya Gemma Uba­sart; o, entre molts d’altres, l’his­to­ri­a­dor Borja de Riquer. Només en les pri­me­res vuit hores, la ini­ci­a­tiva (que denun­cia la situ­ació dels pre­sos i reclama “una solució real”) ja tenia més de 50.000 ins­crits. I dijous, l’ANC posava en marxa una cam­pa­nya (www.​con​sume​stra​tegi​c.​cat) perquè els con­su­mi­dors triem “empre­ses que no van par­ti­ci­par en la cam­pa­nya de la por l’octu­bre de l’any pas­sat”, quan algu­nes empre­ses van tras­lla­dar la seva seu social o fis­cal fora de Cata­lu­nya. Sos­te­nen que es trac­tarà d’un catàleg de ser­veis d’empre­ses per aju­dar a donar “efec­ti­vi­tat real” a la pro­cla­mació de la República cata­lana. I diu Eli­senda Palu­zie que no es tracta d’una llista “de bons i dolents”, sinó de donar més infor­mació als con­su­mi­dors a l’hora d’optar per una empresa o una altra. Són dues cam­pa­nyes potents que veu­rem quina dimensió aga­fen. Però que demos­tren si més no una cosa, i és que ni una enti­tat ni l’altra s’han para­lit­zat. I que van fent.